Blog Oud Gastel

  Inwoners van Oud Gastel in contact met !     
                                                                                                      
                                                                                         
A.J.M.M. ( Ruud ) Beerendonk                                                           J.C.M. ( Jan ) Paantjens

Adres: Meekrapstraat 7A                                                                   Adres: Dorpsstraat 70                                                                                             Postcode: 4754 BK Stampersgat                                                   Postcode: 4751AM Oud Gastel
Telefoonnummer: 06-1077 7391                                                  Telefoonnummer: 0165-514063
E-mail: r.beerendonk@halderberge.nl                                         E-Mail:  j.paantjens@halderberge.nL

Overzicht Oud Gastel 2018
Overzicht Oud Gastel 2019

Tijdens de Commissievergadering Beheer en Ontwikkeling dd 23-01-2019 is door het CDA Raadslid Dhr. Ruud Beerendonk met kritische en bezorgde blik een zienswijze verwoord inzake de ontwikkelingen voor implementatie van de omgevingswet “ In beweging met de omgeving ” in de Gemeente Halderberge.

Voorzitter, we behandelen vanavond de grootste wettelijke verandering In Nederland. Een groot aantal wetten worden samengevoegd tot een wet, de omgevingswet. Zoals het er nu voor staat, gaat de wet in op 1 januari 2021. Dat lijkt ver weg, maar dat is zeker niet het geval, het is een zeer ambitieuze planning. Omgevingsvergunningen die daarna worden aangevraagd moeten binnen 4 weken worden afgehandeld. Tevens moet ook het digitaal stelsel omgevingswet volledig op orde zijn. Een grote klus. Daarna moet in 2028 het omgevingsplan zijn vastgesteld. Terugblikkend naar de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied, wat heel veel tijd heeft gekost, is het geen zaak van sprint, looppas, wandel en slenter.
Maar een sprint tot het eind.

Wat we ons afvragen is wat voor stappen er gezet zijn in de periode van 1 maart 2017 tot nu. Op 1 maart 2017 hebben we het implementatieplan Omgevingswet voor de De6 vastgesteld (dat overigens veel lijkt op dit plan). In juni 2018 het koersdocument implementatie omgevingswet gemeente Halderberge en nu ligt het implementatieplan Omgevingswet “In beweging met de omgeving” voor ons. Het wordt inderdaad de hoogste tijd dat we in beweging komen. Wij vragen ons dan ook af, wat er de afgelopen twee jaar is gedaan? Er zijn in den landen gemeenten die de omgevingsvisie al hebben vastgesteld.

Als CDA vragen we ons ook af, waarom de gemeenten van de D6 hebben besloten ieder voor zich een eigen omgevingsvisie op te stellen. In het koersdocument wordt gesproken over een werkgroep D6 op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat gaat deze werkgroep voor ons betekenen en wie participeren daarin? Dat zouden we graag van de wethouder willen horen.

Er zijn naar de mening van het CDA heel veel onderwerpen/problemen/uitdagingen die we juist als regio moeten oppakken en niet alleen als Gemeente Halderberge. Alleen zijn we daar te kwetsbaar voor en zal door de Provincie ook kritisch worden beoordeeld met alle gevolgen van dien.

Om een aantal onderwerpen op te noemen:

  1. Huisvesting arbeidsmigranten. We hebben het gevoel dat dit onderwerp steeds vooruit geschoven wordt. De provincie dringt er op aan om dit met elkaar op te pakken. College hoe gaan we dit doen?
  2. Energietransitie: Daar zullen we met de regio naar moeten kijken. Gaan we als Halderberge zonneweiden aanleggen? Of laten we dat ons overkomen. Op de grens van onze gemeente wordt nu een grote zonneweide aangelegd. Hebben we daar iets van mogen vinden?
  3. Woningbouwprogramma: Gaan we dat gezamenlijk oppakken of ieder voor zich. Gezien het verleden lijkt het ons verstandig dat gezamenlijk op te pakken.
  4. Ontwikkeling agrarische sector. Teeltondersteundende voorzieningen glastuinbouw. Het moet toch afgelopen zijn, dat ondernemers in Etten-Leur en Zundert met andere regels te maken hebben dan in Halderberge. Het is nu de tijd om dit op te lossen.
  5. Ondermijnende criminaliteit. Daarvoor kun je jezelf afvragen of dat daarvoor alleen voor de D6 gemeenten een visie moet worden opgesteld, of nog breder. Waarom in Rucphen aan de slag om alle gebouwen in het buitengebied te controleren en bij ons niet?

In het implementatieplan lezen we over dit soort onderwerpen niets. Graag horen we van de wethouder hoe het college dit denkt aan te pakken.

Wat we wel lezen in het implementatieplan is dat we niet weten hoe de route exact gaat verlopen. Middels loslaten, experimenteren, leren en bijstellen moeten we er uiteindelijk komen. Veel woorden, minder daden, dit baart ons zorgen. De tijd van experimenteren, burgerparticipatie enz is kort.

Het lijkt alsof we continue moeten bijstellen, maar de focus ligt op 1 januari 2021. Dit is een korte periode waarin er veel moet gebeuren. Wat we de komende jaren exact gaan doen is voor ons niet helder en brengt naar onze mening grote risico’s met zich mee. Na 1 januari 2021 gaat de nieuwe omgevingswet in en zullen we hieraan invulling moeten geven. Zijn we hier niet klaar voor, kan dit leiden tot vervelende kostbare juridische consequenties. Voor de inwoners van onze gemeente kan dat betekenen dat er geen vergunningen kunnen worden verstrekt. Ziet het college dit ook als een risico?

Wat voor ons niet helder is, is de periode na 1 januari 2021. Hoe wordt omgegaan met de huidige bestemmingsplannen. Blijven die gewoon doorlopen en moeten die voor 2028 zijn opgenomen in het op te stellen omgevingsplan? Daarnaast hebben we een aantal beleidsstukken vastgesteld. Op welke wijze kunnen we die opnemen in het omgevingsplan. Dan denken we o.a. aan Mobiliteitsplan, landschapsbeleidsplan, Sociaal Domein, Groenbeleidsplan enz.

In de eerste helft van 2019 wordt een communicatiestrategie en communicatieplan opgesteld. De vraag die bij ons opkomt: krijgen we die nog te zien als raad, zodat we er nog iets van kunnen vinden. We hopen dat dit plan uiterlijk maart gereed is, dit om de snelheid er in te houden.

Ruud Beerendonk CDA Fractielid Gemeente Halderberge.