WELKOM

    Het CDA is nooit af     Samen Kunnen we  Meer  !

Update’s in de website !

CDA Halderberge (er)kent zo zijn Helden !

Ad,
Je kwam, zag en overwon. Eigenlijk moeten we zeggen; je herwon je plaats in de gemeenteraad van Halderberge.
Je kwam weer bij ons in de fractie op een moment, dat wij behoorlijk  zoekende waren.
Het CDA was niet meer vertegenwoordigd in het college, de fractie was van 5 naar 4 geslonken en ging met drie nieuwe mensen aan de slag. Het hielp ook niet echt toen Jan ook nog eens vertrok naar de buren om daar tijdelijk de taak van een zieke wethouder op zich te nemen.

En toen kwam jij Ad !

Alsof je niet weg was geweest nam je meteen het fractievoorzitterschap op je.  En dat was  nieuw voor jou.
Dat deed je met allure, enthousiasme en veel energie! Politiek gepokt en gemazeld als je was ging je voortvarend aan het werk en zette de fractie weer op het juiste pad. Je ‘bombardeerde ons met agenda’s, afspraken en stond op partijdiscipline: je zorgt dat je er bent!

Natuurlijk, de fractie moest wennen aan haar nieuwe rol in de oppositie, maar het was vooral jij, die ervoor zorgde, dat onze inbreng in de raad opbouwend en initiatiefrijk werd. Dat kende zijn hoogtepunt  tijdens  de Algemene Beschouwingen 2020 van juli jongstleden, toen de CDA- fractie liefst 5 moties en een amendement door deze raad aangenomen zag worden.

Ad, je bent een man met een brede belangstelling. Of het nu natuur, agrarische sector, het groen of de wegen is, jij verdiept er met veel plezier in. Je gaat er voor en geen moeite is teveel.   Met haast ongekende gedrevenheid ging je voor de belangen van de bewoners aan de N640  tot het woord integriteit viel. En integer ben je. Je bent ook een man van je woord en afspraak is afspraak.  En afgesproken is dat jij terugtreedt en Jan weer zitting neemt in de raad.

Maar nu Ad je krijgt meer tijd. Tijd voor je kleinzoon. Je werd afgelopen zomer OPA van Tuur. Samen met je vrouw Conny kun je de komende tijd nog wat meer genieten van je kleinkind. En wie weet, wat er in de toekomst nog gaat gebeuren…..

Ad, je was voor de CDA-fractie de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment !! We zijn je zeer erkentelijk voor wat jij in die relatief korte tijd voor onze fractie hebt betekend. Jij bent voor ons een HELD en daarom is er voor Conny een bloemetje en voor jou dit shirt !!

We gaan je missen!!
Simone en Frank

Belangrijk Politiek Nieuws voor de Burgers van de Gemeente Halderberge !!

Geachte raadsleden,

Onlangs is in het seniorenconvent de termijnagenda behandeld. Besloten is om de behandeling van het
afvalbeleidsplan 2019-2022 niet in September te behandelen maar in Oktober om op deze wijze een koppeling
te maken met het rekenkameronderzoek.

Intern is gestuurd op behandeling in September en zijn dus alle benodigde stappen hierin gezet, zowel het besluit van het college als ook communicatie via het persgesprek.
Aangezien er inmiddels in de zowel de Bode als BN de Stem gecommuniceerd is kunnen wij ons voorstellen dat u ook als raadsleden vragen krijgt zonder de exacte inhoud van het beleidsplan te kennen aangezien deze nu dus niet aangeleverd is voor de commissiebehandeling in September.

Het college stelt voor om het beleidsstuk via de griffie ‘alvast’ naar u te sturen zodat u hiervan kennis kunt nemen.
Inhoudelijke behandeling gaat dan conform de gemaakte afspraken in het seniorenconvent plaatsvinden in Oktober.

Verder is het zo dat met de behandeling in Oktober er een onpraktische situatie ontstaat tav de begrotingbehandeling.

In de begroting wordt gewerkt met de financiële gegevens zoals thans opgenomen in het beleidsplan.
De commissiebehandeling voor de begroting is gepland op 23 oktober as. Pas op 24 oktober wordt er een raadsbesluit genomen omtrent het afvalbeleidsplan 2019-2022. Mocht het zo zijn dat er wijziging (in financiële zin) worden verwacht in relatie tot het beleidsplan, dan zijn deze niet verwerkt in de begrotingsdocumenten die daags ervoor tijdens de begrotingscommissie worden behandeld.

Afhankelijk van het verloop van de behandelingen komen we met een praktische manier om de zaken weer op elkaar te laten aansluiten. U kunt hierbij denken aan een bijstelling op het moment van het vaststellen van de verordening afvalstoffenheffing 2020 in de vergadering van December 2019. Hier worden dan de aangepaste tarieven vastgesteld met daarbij een voorstel tot aanpassing van de begroting.

Met vriendelijke groet,
Hans Wierikx
Wethouder | Gemeente Halderberge

AFVALBELEID GEMEENTE HALDERBERGE

Rapportage Afvalinzameling Gemeente Halderberge

De CDA Fractie van het CDA Halderberge wil deze informatie graag met U delen, opdat er mogelijk reactie’s zullen volgen op hetgeen het College van B&W aan visie heeft m.b.t de afvalproblematiek in de gemeente Halderberge.

Graag vernemen wij U reactie hierover!    Fractiesecretariaat

Art.38 vraag m.b.t Bestrijding van o.a Eikenprocessierups in de Gemeente Halderberge

Hallo CDA leden uit de Gemeente Halderberge en ook zeker aan U gericht, alle andere Halderbergse belangstellenden,

De CDA fractie Gemeente Halderberge heeft in de raadsvergadering van 4 July j.l een aktieve bijdrage geleverd in het debat m.b.t de Algemene beschouwingen 2020 en ook  door aandacht te vragen aan de Raad en het College van Burgemeester en Wethouders voor een groot aantal belangrijke zaken.
De algemene beschouwingen van het CDA voor 2020 staan vooral in het teken van: Hoe kunnen we gezamenlijk als gemeenteraad een optimaal resultaat realiseren voor onze inwoners en bedrijven in Halderberge. Met “oog voor elkaar”: bereiken we naar onze mening meer dan de prestatiedrang die we als politici vaak ten toon spreiden
De CDA-fractie wil graag de informatie met U delen ! ( click op onderstaande update’s )

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2020

AMANDEMENT Vergroening stedelijk gebied
Motie Burgerparticipatie
Motie Wijze van financiering van de op te stellen Economische Visie Halderberge 2021-2025
Motie Ondergrondse containers
Motie Fiets/voetgangers verbinding Oud Gastel Noord – Centrum Oud Gastel
Motie Rookvrije Generatie


 

Het CDA bestuur en de CDA Fractie willen zich presenteren aan alle inwoners uit de kernen van de Gemeente Halderberge.

Stampersgat    

Oud  Gastel

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd 

Ook voor de geinteresseerde bezoeker van buiten de Gemeente Halderberge aan onze CDA website,
een ” Hartelijk Halderberge Welkom “.

Jan van Leeuwen                                                                                           Ad van Tetering
Voorzitter CDA Halderberge.                                                               Fractievoorzitter CDA Halderberge

Samen kunnen we meer !