WELKOM

    Het CDA is nooit af     Samen Kunnen we  Meer  !

 

WOONVISIE HALDERBERGE (OKTOBER 2021)

Bouwen, bouwen, bouwen! Een roep die we veel horen van diverse partijen.
CDA Halderberge kiest niet voor klakkeloos stenen stapelen, maar gaat voor duurzaamheid en kwaliteit naar behoefte van onze woningzoekenden.

In Brabant moeten jaarlijks 12.000 (betaalbare) woningen worden gebouwd om het totaal van 120.000 woningen die nodig zijn in de volgende jaren te kunnen realiseren. De vragen die hierbij op poppen zijn de volgenden. Zijn er voldoende locaties om die opgave te realiseren? En is er voldoende capaciteit binnen de bouwketen om te bouwen? Kunnen er in deze overspannen markt wel voldoende betaalbare woningen worden gebouwd?

Wij zeggen, JA, dat moet kennen en Halderberge kan een steentje bij dragen aan het bouwen van meer woningen. En durven uit te spreken dat een ambitie van ons, groeien naar minstens 35.000 inwoners haalbaar is. Als de politieke wil er maar is.

De komende jaren komen er veranderingen in behoeften naar soorten woningen. Wij hebben al lange tijd gepleit voor meer ‘begijnhofjes’ (woningen aan een hofje voor senioren met mogelijkheden om bepaalde dingen gemeenschappelijk toe doen, bijv. inkopen van zorg). Voor Tiny Houses, grond in erfpacht enz. We hebben als fractie ook locatie genoemd waar deze woonvormen gerealiseerd kunnen worden.

CDA Halderberge kijkt ook naar mogelijkheden in het buitengebied. Agrarische gebouwen verbouwen tot (een ander verdienmodel bijv. woonzorg.
Het herbestemmen van kantoorgebouwen voor starterswoningen kan ook een oplossing zijn voor ‘spoedzoekers’ op de woningmarkt, maar ook voor jonge starters.

Natuurlijk moet de gemeente voldoende capaciteit hebben om deze visie uit te voeren. Onze provincie heeft een flexpool regeling hiervoor ingesteld. Hierin zitten middelen vanuit het rijk en de provincie, waar gemeenten gebruik van kunnen maken om hun woningbouwopgave te bewerkstelligen. Vrij vertaald: extra handjes (menskracht) voor het behandelen van vergunningen en andere gelieerde activiteiten in het kader van bouwprojcten.

Onze visie op woningbouw in Halderberge is niet alleen bouwen, maar ook groeien.
En dat niet alleen voor onze eigen inwoner, maar ook voor nieuw komers.
Dat is goed voor onze ondernemer, verenigingen enz. ook voor de leefbaarheid van onze mooie gemeente.

Simone Dirven
Fractievoorzitter

 

FRACTIE IN BEWEGING

Zaterdag 11 september is de fractie met achterban op de fiets gesprongen voor een tocht langs diverse bijzondere plekken in Oudenbosch, Oud Gastel en Bosschenhoofd. Het is traditie om met de fractie en achterban het politieke jaar te starten met een ontmoeting en een bezoek aan een bijzonder locatie. Het kon weer nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Ad van Tetering en Frank Rockx hadden een mooie en leerzame tocht uitgezet.

Het leek erop dat we mooi weer zouden krijgen. Vol goede moed verzamelde een groep van 20 partijgenoten zich om 13.00 uur voor de basiliek in Oudenbosch. Na de traditionele groepfoto verdween het gezelschap in de basiliek. Daar was een tentoonstelling over cisterciënzers, de stichters drie kernen van Halderberge., te zien. Vanaf het basiliekplein fietste het gezelschap naar de Mariaschool. De school is door een ontwikkelaar gekocht en wordt getransformeerd naar appartementen.
Na een rondleiding door de voormalige school stapte de club op de fiets richting Oud Gastel.
Tja, en toen begon het te regenen, kleine druppels werden groten en voor we Gastel bereiken was iedereen kletsnat, sterker nog, compleet doorweekt! (zie foto Ad van Tetering).

Gelukkig konden we terecht Onder de Toren, het café naast de kerk met een rijke geschiedenis. We kregen een paar badhanddoeken om ons toch een beetje toonbaar te maken. Alsof dat hielp!


Na een warme chocolademelk met rum, thee, koffie, wijn en bier kwamen iedereen weer op gang.
Het gezelschap trok de Gastelse kerk in voor het bezoek aan een tentoonstelling van werken van een aantal kunstenaars. Na deze culturele ontmoeting met Halderbergs talent bezocht deel van het gezelschap de locatie van de voormalige Joannesschool. De school is afgebroken en het braakliggend terrein wordt ontwikkeld tot. Ja dat is nog niet helemaal duidelijk wat daar komen gaat.
Het andere deel van de groep koos eieren voor zijn geld. De lucht werd pikzwart en de volgende bui was al voelbaar.
Dus als een haas op twee wielen fietsen de groep naar café Stroop in Bosschenhoofd. En daar eindigde de educatieve fietstocht van het CDA. Beschut tegen de regen hebben we samen gezellig geborreld. Het is heel belangrijk om elkaar als partijgenoten weer fysiek te kunnen ontmoeten.

Simone Dirven
fractievoorzitter

VRAGENLIJST CDA HALDERBERGE SEPTEMBER 2021

Denk mee met het CDA Halderberge en maak je mening kenbaar: https://cda-halderberge.nl/?page_id=5691

 

( click op de gekleurde informatie )

Belangrijk Politiek Nieuws voor de Burgers van de Gemeente Halderberge !!

Ingezonden brief van de Voorzitter Dhr Jan van Leeuwen

Bericht van het CDA 2e Kamerlid Madelaine Toorenburg

In de avond van dinsdag 8 September op woensdagmorgen 9 September kreeg ik een verontrustend appje van een jonge CDA-er over wat er gaande was in het migrantenkamp Moria. Ze was onlangs pas teruggekeerd van Lesbos (waar zij zich had ingezet voor de vluchtelingen en migranten op het eiland) en kreeg berichten binnen dat er een felle brand woedde in Moria. In de ochtend werd pas echt duidelijk hoe groot de ravage was. De brand had talloze mensen, die al in een hele ellendige situatie zaten, het laatste ontnomen wat ze nog hadden. De nacht erop was het opnieuw raak. De verwoesting was compleet.

Natuurlijk heb ik het kabinet direct opgeroepen om in actie te komen. Niet te dralen, maar rap noodhulp te bieden. Per omgaande werd een gebaar gemaakt. Er kwam 1 miljoen euro om de eerste nood te lenigen. Ook de Europese Commissie kwam in actie. Europa is immers een waardegemeenschap en wat zich in het kamp afspeelde, daar was niets (mens)waardigs meer aan. Zo wordt nu bewerkstelligd dat 400 alleenstaande minderjarigen naar het vasteland kunnen worden overgebracht en er wordt acuut opvang georganiseerd en vergoed voor 1600 meest kwetsbare migranten. Beslist noodzakelijk. Dat alles wilden wij overigens al eerder, daarvoor onze aangenomen motie onlangs.

Wij vonden echter dat er nu meer moest gebeuren. De beelden van al die kwetsbare slachtoffers die oververmoeid her en der in de buitenlucht op de grond sliepen, maakten dat wij besloten op te roepen tot overname van de meest kwetsbare mensen. De ontstane situatie bood daar, wat ons betreft, beslist aanleiding voor. Het kamp was immers de facto weggevaagd. Onze oproep werd gedeeld en gehoord. Het kabinet besloot 100 mensen, kinderen alleen of in gezinsverband, over te nemen. Een diverse groep. Dat vonden wij belangrijk want wij weten dat de kleinste kinderen, die vaak in beeld worden gebracht, veelal niet moederziel alleen zijn maar desondanks heel kwetsbaar. We hebben er wel bij aangegeven dat alles in het werk moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de personen, die wij zouden overnemen, naar verwachting hier een status zouden krijgen. Het kan toch niet zo zijn dat we mensen hierheen halen die uiteindelijk niet hier mogen blijven. Dat is te pijnlijk en bovendien, zie ze dan nog maar eens terug te laten keren naar het land van herkomst.

Omdat zo’n besluit overeenstemming vereist in de coalitie, kwam er natuurlijk meer op tafel te liggen. Zo werd de wens om meteen mensensmokkel harder aan te pakken ingewilligd en was het moment daar om de asielprocedure nog één slag te comprimeren. Prima, ook onze wensen. Dat daarnaast besloten werd om het totaal aantal vluchtelingen dat Nederland georganiseerd opvangt niet met hetzelfde aantal zou worden verhoogd, was niet onze wens. Liever hadden wij gezien dat overlastgevers gerichter zouden worden aangepakt. Het is niet anders. Langs deze weg hebben we geprobeerd een bijdrage te leveren aan de noodhulp en de opvang van kwetsbare mensen in acute nood. Let wel, deze inzet komt bovenop de verantwoordelijkheid die het kabinet, mede op ons verzoek, op zich heeft genomen voor de shelters voor minderjarigen en het voogdijprogramma. Die structurele oplossing blijft ook nodig. Ook de kinderen die beslist nog naar Lesbos zullen komen hebben een snelle asielprocedure, zorg en begeleiding nodig.

Ik kan nu alleen nog maar hopen dat het drama dat zich in Moria heeft voltrokken echt een laatste zetje is voor de Europese Commisie om eindelijk te komen tot een effectiever vluchtelingen- en asielbeleid waarin verantwoordelijkheid wordt gedeeld, betere opvang in de regio’s tot stand wordt gebracht en de terugkeer effectiever wordt. Ook hier geen gedraal meer.

Met vriendelijke groet,
Madeleine van Toorenburg

Bericht van de ( CDA ) minister van Financiën Dhr. Wopke Hoekstra

Vanmorgen 07-09-2020 presenteerde ik samen met collega Eric Wiebes ( minister Economische zaken ) het Nationaal Groeifonds. We investeren in morgen, om niet te zeggen: de dag van overmorgen. Waarom? Omdat ook volgende generaties moeten kunnen genieten van goede collectieve voorzieningen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten kunnen opgroeien met goede zorg, onderwijs en in een fijne leefomgeving.

De komende vijf jaar wordt er in totaal 20 miljard euro beschikbaar gesteld voor economische groei en welvaart. Dat doen we door te investeren in onze bedrijven en hen te helpen om te innoveren en te verduurzamen. Door te investeren in kennis en talenten van de knappe koppen met de gouden handen die we zo ontzettend hard nodig hebben. Daarnaast investeren we in goede infrastructuur. De mobiliteit van de toekomst, en dus ook in energie en digitale infrastructuur.

De afgelopen maanden heeft de coronacrisis nog eens extra duidelijk gemaakt dat onze welvaart niet vanzelfsprekend is. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst een schok kunnen opvangen, zoals die van een pandemie,moeten we buffers opbouwen in tijden dat dit mogelijk is. Het Nationaal Groeifonds is een verstandige keuze voor nu én voor de komende generaties.

Met vriendelijke groeten,

Wopke Hoekstra
Minister van Financiën

Ankie de Hoon

Spreektekst CDA Fractievoorzitter Ankie de Hoon – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over het bestuursakkoord 2020-2023  (15-05-2020)

Voorzitter,

Onze fractie heeft weloverwogen gekozen voor deze nieuwe coalitie en is verheugd met de totstandkoming daarvan.
Er ligt een evenwichtig en realistisch bestuursakkoord en er staat een kundige ploeg kandidaat-gedeputeerden klaar om hier vol energie mee aan de slag te gaan. Dat neemt niet weg dat er onder onze leden ook zorgen leven aangaande deze samenwerking. Daar wil ik graag bij stilstaan.

Want als fractie begrijpen wij deze zorgen. En laat ik helder zijn. Binnen deze nieuwe coalitie zal het CDA blijven staan voor haar eigen kernwaarden en beginselen. Deze kernwaarden liggen ook aan het bestuursakkoord ten grondslag. Wij zullen waken over een weerbare, representatieve en inclusieve democratie, waar mensen worden gerespecteerd om wie ze zijn en wat ze doen. Waarin ook de rechterlijke macht wordt gerespecteerd en haar uitspraken worden nageleefd. In dit alles maken wij geen onderscheid en behandelen we iedereen gelijk, net zoals dat wij geen onderscheid maken in met wie wij samenwerken, dat doen wij in beginsel met iedereen. Dus ook met de Europese Unie, die al op vele manieren is verbonden met de provincie. Door met iedereen samen te werken, kunnen we op weg naar een duurzame toekomst voor Brabant.

En daarbij gaan wij uit van onze uitgangspunten: rentmeesterschap voor een gezonde, leefbare aarde, solidariteit met hen die dat nodig hebben, gerechtigdheid voor iedereen op gelijke basis en gespreide verantwoordelijkheid omdat we het samen moeten doen. Dat vinden wij normaal voor een leefbare, verbindende samenleving. Brabant mag er op rekenen dat wij ons hiervoor in zullen zetten en dat zullen bewaken, omdat ook wij vinden dat we niet normaal moeten maken wat niet normaal is. Daar mag iedereen ons op aanspreken.

Voor onze fractie is dit bestuursakkoord de basis voor een nieuwe start. Waarbij we behouden wat goed is, en veranderen waar nodig. Door andere accenten te zetten hopen we méér draagvlak en méér realisme onder en in het Brabantse beleid te krijgen.

Waarbij we ons ervan bewust zijn dat het mandaat van deze coalitie drie jaar is, maar we nadrukkelijk vooruit blijven kijken naar het Brabant van 2030, het Brabant dat we willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, het kompas waarop wij als CDA altijd zullen blijven varen. Door nu slimme keuzes te maken, voorkomen we dat onze opvolgers straks pijnlijke besluiten moeten nemen. Daarbij past een behoedzaam uitgavenpatroon, omdat we als provincie minder geld kunnen uitgeven dan tien jaar geleden. Dat is geen gemakkelijke boodschap, maar wel een eerlijke.

Naast realisme zien wij draagvlak als een belangrijk uitgangspunt van deze coalitie. Oftewel: minder ieder voor zich en meer samen. Want alleen ren je sneller, maar samen kom je verder. Die geest zit ook in dit bestuursakkoord. Landbouw en natuur zijn geen vijanden, maar bondgenoten die elkaar nodig hebben en elkaar helpen. Stad en platteland zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het is diezelfde gezamenlijkheid waarin VVD, Forum, CDA en Lokaal Brabant elkaar in de afgelopen maanden hebben gevonden. Omdat we alle vier vinden dat Brabant een stabiel bestuur verdient. En we, samen met alle partijen in deze Staten, de schouders willen zetten onder de grote vraagstukken waar onze provincie voor staat.

Hoe houden we Brabant ondernemend, innovatief en bereikbaar? Hoe houden we Brabant leefbaar en gezond? Hoe houden we Brabant veilig en een fijne plek om op te groeien en oud te worden? Het CDA is blij in dit bestuursakkoord, nog meer dan in het vorige, veel antwoorden op deze vragen terug te zien. Waarbij we onverminderd ambitieus blijven, maar tegelijkertijd kiezen voor een realistisch tempo van te nemen maatregelen. Ik loop er graag een aantal met u langs.

Op de eerste plaats: leefbaarheid. Brabant groeit, vergroent én vergrijst, en dus blijven we nieuwe woningen bouwen, 10.000 per jaar, voor de Brabanders van nu en de Brabanders van morgen, zowel in de stad als in onze dorpen. Tegelijkertijd verbeteren we, samen met gemeentes, de bereikbaarheid van en ín onze provincie, over de weg én met het openbaar vervoer, want Brabant mag niet stil komen te staan. De N389, N65 en N279 stonden al lang op de wensenlijstjes van veel Brabanders én op die van het CDA. We omarmen de inzet voor het, in onze ogen, nog steeds ‘prehistorische’ knooppunt Hooipolder en hopen dat we deze periode een knoop kunnen doorhakken over een definitieve bereikbaarheidsoplossing voor de Brainportregio. Van onderop, met inwoners en gemeenten, en mét draagvlak. Omdat we vinden dat iedere Brabander aan de Brabantse samenleving moet kunnen meedoen, pakken we laaggeletterdheid aan en versterken we de digitale vaardigheden van onze inwoners. En hebben we bijzondere aandacht voor de positie van onze ouderen, door per beleidsterrein te kijken wat voor hen van belang is. Zoals betrouwbaar openbaar vervoer, geschikte woonvormen, en hulp bij het vinden van passend werk.

Op de tweede plaats: veiligheid. Je veilig voelen begint in je eigen omgeving, bijvoorbeeld door altijd en overal alarmnummer 112 te kunnen bellen. Helaas is dat niet overal in onze provincie vanzelfsprekend, vraagt u maar eens aan de inwoners van Olland. Des te urgenter dat de provincie haar lobbykracht richting Den Haag hiervoor gaat inzetten. Wat niet normaal is, mag niet normaal worden. Voorwaar de reden om ons als CDA te blijven verzetten tegen het gebruik én de productie van drugs, waar Brabant helaas nog steeds koploper in is.

De teller stond vorig jaar op 25 drugslabs, 38 opslaglocaties en 90 dumpingen van drugsafval. Een omvangrijk probleem, en een bedreiging voor mens en natuur. We zijn echter hoopvol gestemd, omdat we verder kunnen gaan met waar de vorige coalitie mee is begonnen, met de aanpak van ondermijning en drugscriminaliteit én de 15 miljoen euro die hiervoor beschikbaar komt. Bedoeld voor organisaties als de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland en Samen Sterk in Brabant, die heel belangrijk werk doen. We verwelkomen daarbij de inzet van nieuwe, innovatieve en slimme middelen, zoals de inzet van cameratoezicht in het buitengebied, waarvoor we als CDA herhaaldelijk hebben gepleit.

Op de derde plaats: landbouw én natuur, want ik zei het al eerder: die twee zijn bondgenoten en gaan in dit akkoord hand in hand. Brabant wordt groener, want we maken een begin met het planten van 40 miljoen bomen en er wordt 4.500 ha. natuur gerealiseerd. En Brabant wordt realistischer, want we actualiseren de Brabantse stikstofaanpak, met draagvlak en een reëel tempo als pijlers voor het halen van onze stikstofdoelen. In dat kader schuift de datum waarop agrariërs moeten voldoen aan de nieuwe stikstofregels op van 2022 naar 2024, met uitstel voor bedrijven waarvoor nog onvoldoende innovatieve stalsystemen op de markt zijn. Een datum die we voorzien van een ‘schil’ van realisme, bestaande uit maatregelen die ondernemers helpen de juiste keuzes te maken.

Leefbaarheid, veiligheid, landbouw én natuur, voor het CDA drie belangrijke groene draden door dit bestuursakkoord. Herkenbaar, voor de Brabanders, en herleidbaar, naar het CDA-verkiezingsprogramma. Een vierde belangrijk thema wil ik daarbij niet onbenoemd laten: cultuur. Want net als de vorige coalitie investeert óók deze coalitie substantieel in cultuur, sport en erfgoed, in drie jaar tijd bijna 200 miljoen euro. Vanaf 2023 gaat daar jaarlijks 7 miljoen euro af, omdat de provincie haar uitgavenpatroon moet matigen om in de toekomst niet nog meer te hoeven bezuinigen. Waar die 7 miljoen euro moet worden gevonden, gaat nog worden uitgewerkt. Als het aan het CDA ligt daar waar dat het minste pijn doet. Geld dat voor cultuur bestemd is, moet wat ons betreft zoveel mogelijk naar cultuur gaan en zo min mogelijk naar organisatiekosten. Dat was, is én blijft onze inzet.

Ik rond af. Voor het CDA is dit een evenwichtig en realistisch akkoord. Draagvlak hiervoor zullen moeten we vinden en verdienen. Daarvoor zijn bruggenbouwers nodig, want zonder hen kom je nooit aan de overkant. Ik ben trots dat we als CDA met Erik Ronnes en Elies Lemkes twee van zulke bruggenbouwers hebben gevonden. Hun voorgangers, de gedeputeerden van wie we vandaag afscheid nemen, wil ik vanaf deze plaats bedanken voor hun inzet voor onze provincie.

CDA: ,,Bestempel Staalunie-terrein als lastige locatie.”
Deze tekst stond boven een krantenartikel in BN De Stem dd 19-06-2018 !
Dit artikel , geschreven door een journalist ( Dhr. Wim van den Broek )  was een weergave van hetgeen een CDA raadslid
( Dhr. Ruud Beerendonk ) toen onder de aandacht wilde brengen bij het college van B&W van de Gemeente Halderberge in dienst voor de inwoners van Stampersgat.  Wij zijn nu bijna 2 jaar verder in de tijd en wederom is er een artikel in de krant verschenen ( Dhr. Wim van de Broek ) over het Staal-Unieterrein.

CDA trekt woningbouwplannen voor Stampersgat in twijfel ( krantenartikel dd 07-05-2020 BN De Stem )
Het CDA Halderberge heeft wederom, bij monde van Dhr. Ruud Beerendonk, ook nu weer een pro-actieve rol willen vervullen door aandacht te vragen middels Art.38 vragen dd 20-04-2020 en deze te richten aan het College van B&W van de Gemeente Halderberge. Het CDA Halderberge heeft en behoudt vertrouwen in een goede ontwikkeling voor het gebied “Staal-Unie terrein ” te Stampersgat in de naaste toekomst en blijft hiervoor zeker op positieve wijze de aandacht vragen in de raadszaal, bij het College van B&W en zo mogelijk ook via krantenartikelen in de regionale krant(en).

Art.38 vragen, zoals zij ingediend zijn door het CDA fractielid Dhr Ruud Beerendonk, m.b.t  Staal Unie terrein Stampersgat

In de Fractieblog Oudenbosch verwoordt de CDA Fractievoorzitter in de raad van de Gemeente Halderberge
Mw Simone Dirven-van Aalst haar persoonlijke opvatting m.b.t het besluit van de Provinciale CDA fractie en het bestuur van het CDA Brabant over de toekomstige samenwerking met het Forum voor Democratie in de Staten van de Provincie Noord-Brabant.

Motie Stikstof en agrarische ondernemers / veehouderijen
ingediend door de Fractie van het CDA dd 07-11-2019

motie “Vreemd”/”Stoeimotie”? is verworpen met 4 stemmen ( CDA ) voor en
15 stemmen 
( Lokaal Halderberge / Progresief Halderberge VVD en WOS tegen
Ook de Gemeenteraad denkt aan u.       

Het coronavirus treft ons allemaal. Als leden van de gemeenteraad van Halderberge leven we met iedereen mee, die zich zorgen maakt over hun persoonlijke gezondheid of die van hun dierbaren, maar zeker met degene die al iemand hebben verloren aan het coronavirus. Maar natuurlijk ook met iedereen die zich eenzaam voelt, geldzorgen heeft, waar baanonzekerheid dreigt of die of op een andere manier door het virus is getroffen. De medewerkers van de gemeente doen hun uiterste best om alles zo goed mogelijk voor iedereen te regelen. Zij bieden ondersteuning aan degene, die dat het hardst nodig heeft, want zij zijn er voor u!

Als gemeenteraad willen wij vanzelfsprekend ook ons steentje bijdragen. Samen met elkaar gaan we de problemen, die op ons afkomen zo goed mogelijk het hoofd bieden. We houden ons daarbij uiteraard aan de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en door echt naar elkaar om te zien. Een klein gebaar, van praktische hulp tot een telefoontje of kaartje, kan een groot verschil maken. Er kan veel, ook als we 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.

Als gemeenteraad wensen wij iedereen het allerbeste toe in deze onrustige-  en onzekere tijden.
Kijk voor landelijke en lokale informatie over het coronavirus op de website van onze gemeente: www.halderberge.nl

De gemeenteraad van Halderberge: Gisela van Beek, Ruud Beerendonk, Margo Bol, Simone Dirven, Claudia van Domburgh, Jean-Marie Frerichs, Thijs Graste, Hans van Gurchom, Frits Harteveld, Harold van Hoof, Gerard Huijpen, Gert Logt, Sharona Malfait, Will Meurer, Toos Ossenblok, Jan Paantjens, Jurgen Pertijs, Heleen van Rijnbach, Frank Rockx, Carel Roovers, Bert Suijkerbuijk en Anton Tielen.

Ingezonden brief aan de CDA Fractie van het CDA Halderberge
Uw brief kan hier ook geplaatst worden !
Inwoners van Halderberge geef Uw mening en opvatting over zaken die ons in Halderberge na aan het hart liggen.
Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de fractieleden van het CDA Haderberge. ( zie ” FRACTIE “)

Een brief van Tweede Kamerlid Madelaine van Toorenburg aan de leden van het CDA Halderberge.

breng alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland snel in veiligheid

Al geruime tijd en in toenemende mate sinds de Corona-uitbraak die ook Griekenland heeft getroffen, maken we ons grote zorgen over de situatie waarin minderjarigen verkeren in de kampen op de Griekse eilanden. Het CDA heeft samen met enkele andere partijen in de Tweede Kamer, een motie ingediend waarin de regering is opgeroepen in actie te komen om de minderjarigen op de eilanden zo spoedig mogelijk in veiligheid te laten brengen. Een belangrijke eerste stap, maar wij vinden het vanzelfsprekend dat meer nodig is dan alleen die basis veiligheid. Wij willen ook dat hun procedures vlot worden opgepakt en afgerond en de minderjarigen hebben zorg, begeleiding en onderwijs nodig. Nu hebben zij geen enkel perspectief en dat is niet acceptabel. Voor en achter de schermen is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat hieraan tegemoet werd gekomen. Vandaag heeft het kabinet haar plan gepresenteerd om het tij te keren.

Laat gezegd zijn dat er, in de aanloop hiervan, ook door ons diverse concrete suggesties zijn gedaan om de situatie te verbeteren, met andere landen, binnen de EU en als Nederland alleen. Diverse organisaties zijn daarbij betrokken. Gelukkig waren er ook mensen in ons eigen CDA netwerk die hebben meegedacht en hun hulp aanboden om te bemiddelen en contacten te leggen. Samen kunnen we nog altijd meer.

Wij hebben ingezet op een effectieve oplossing waar zoveel mogelijk minderjarigen nu maar ook in de toekomst baat bij hebben. Het kabinet heeft een passend plan gepresenteerd waarbij gehoor is gegeven aan onze motie en inzet. Om voor alle kinderen die in de kampen zitten maar ook voor de kinderen die nog gaan komen, een structurele oplossing te bieden. Het CDA heeft alles op alles gezet om gedurende een langere periode effectieve hulp te verlenen om kinderen, die nu aan hun lot zijn overgelaten, nu en in de toekomst, daadwerkelijk te helpen.

Met hulp van Nederland en betrokken organisaties zal een aantal opvangvoorzieningen worden ingericht waar minderjarigen de noodzakelijke zorg, begeleiding en scholing krijgen en hun asielprocedure wordt eindelijk daadwerkelijk opgestart. Deze opvangvoorzieningen worden door Nederland gefinancierd. De capaciteit van de opvang is 48 plekken waardoor, gelet op het verloop, de komende drie jaar ruim 500 minderjarigen kunnen worden opgevangen. Daarnaast wordt Griekenland substantieel ondersteund bij het inrichten van een voogdijprogramma voor alle minderjarige vluchtelingen en migranten. Hier heeft de Griekse regering ons expliciet om gevraagd, in het belang van alle minderjarigen daar. De Griekse overheid krijgt het simpelweg alleen niet voor elkaar om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Daar hebben ze assistentie van Nederland bij nodig. Die krijgen ze nu.

Wat ons betreft zet het kabinet hiermee een goede eerste stap die wat ons betreft navolging zou moeten krijgen van andere landen. De inzet van het kabinet is erop gericht om de situatie van alle kinderen daar structureel te verbeteren en die inzet zou, zeker wat directe opvang betreft, wat ons betreft zo groot mogelijk moeten worden uitgebouwd. Daar zullen wij ons de komende tijd hard voor blijven maken.

Intussen kijken we natuurlijk ook uit naar de nieuwe asiel & migratie-agenda van de Europese Commissie. Dan wordt hopelijk ook op andere belangrijke aspecten doorgepakt, zoals een eerlijke verdeling en een effectievere terugkeer. 

Madeleine van Toorenburg

Artikel 38 vraag “Hart voor de Zaak-Rondom Brink Oudenbosch”

Motie werkgroep Erfgoed Oudenbosch

AFVALBELEID GEMEENTE HALDERBERGE

Rapportage Afvalinzameling Gemeente Halderberge

De CDA Fractie van het CDA Halderberge wil deze informatie graag met U delen, opdat er mogelijk reactie’s zullen volgen op hetgeen het College van B&W aan visie heeft m.b.t de afvalproblematiek in de gemeente Halderberge.

Graag vernemen wij U reactie hierover!    Fractiesecretariaat

Art.38 vraag m.b.t Bestrijding van o.a Eikenprocessierups in de Gemeente Halderberge

Hallo CDA leden uit de Gemeente Halderberge en ook zeker aan U gericht, alle andere Halderbergse belangstellenden,

De CDA fractie Gemeente Halderberge heeft in de raadsvergadering van 4 July j.l een aktieve bijdrage geleverd in het debat m.b.t de Algemene beschouwingen 2020 en ook  door aandacht te vragen aan de Raad en het College van Burgemeester en Wethouders voor een groot aantal belangrijke zaken.
De algemene beschouwingen van het CDA voor 2020 staan vooral in het teken van: Hoe kunnen we gezamenlijk als gemeenteraad een optimaal resultaat realiseren voor onze inwoners en bedrijven in Halderberge. Met “oog voor elkaar”: bereiken we naar onze mening meer dan de prestatiedrang die we als politici vaak ten toon spreiden
De CDA-fractie wil graag de informatie met U delen ! ( click op onderstaande update’s )

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2020

AMANDEMENT Vergroening stedelijk gebied
Motie Burgerparticipatie
Motie Wijze van financiering van de op te stellen Economische Visie Halderberge 2021-2025
Motie Ondergrondse containers
Motie Fiets/voetgangers verbinding Oud Gastel Noord – Centrum Oud Gastel
Motie Rookvrije Generatie


Nieuwsbrief Mantelzorg Halderberge – Surplus ( april 2020 )

Het CDA bestuur en de CDA Fractie willen zich presenteren aan alle inwoners uit de kernen van de Gemeente Halderberge.

Stampersgat    

Oud  Gastel

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd 

Ook voor de geinteresseerde bezoeker van buiten de Gemeente Halderberge aan onze CDA website,
een ” Hartelijk Halderberge Welkom “.

Jan van Leeuwen                                                                                           Simone Dirven-van Aalst
Voorzitter CDA Halderberge.                                                               Fractievoorzitter CDA Halderberge

Samen kunnen we meer !