WELKOM

click op het hart van het CDA

    Het CDA is nooit af     Samen Kunnen we  Meer  !

Aktieve inzet CDA Halderberge Bestuur !


Verkiezingsprogramma Europees Parlement

Tom Berendsen Kandidaat voor Noord-Brabant in het Europees Parlement!  nr. 3 op Europese CDA-lijst

 

 

 

Tom Berendsen, uw directe lijn met Brussel!

Brabander Tom Berendsen (36) staat op de 3e plaats van de CDA-lijst voor de Europese verkiezingen van 23 mei.
Hij is de enige Brabander die kans maakt op een invloedrijke positie in Brussel. ” Het is noodzakelijk dat we als provincie aan tafel blijven zitten in Brussel. Als ik gekozen word dan ga ik vol energie werken aan oplossingen en aan kansen pakken voor onze provincie. De korte lijntjes met Brabantse gemeenten, zo ook met de gemeente Halderberge, helpen hierbij. ’’

Tom zal zich in Brussel in gaan zetten voor de 3 B`s: Bescherming, Banen en Bereikbaarheid.

Bescherming
Brussel moet aan de slag voor onze veiligheid. Criminelen stoppen immers niet bij de grens. Grensoverschrijdende (drugs-)criminaliteit moet gezamenlijk worden aangepakt. Politie, justitie en veiligheidsdiensten binnen Europa moeten nog beter gaan samenwerken. Tom staat voor de bescherming van de eigenheid en identiteit van regio’s. Eindhoven is geen Napels en de Brabantse dorpen zijn niet te vergelijken met het Spaanse platteland. Brussel moet luisteren naar de regio’s en steden en ze de ruimte geven, want zij weten wat nodig is.

Banen
Investeren in innovatie is van levensbelang voor onze economische positie in de wereld en voor onze banen. Alleen dan kunnen we voorop blijven lopen. Brainport Eindhoven is daar een mooi voorbeeld van, maar er zijn veel meer plekken in Brabant en Zeeland waar slimme oplossingen bedacht worden. Met een goede samenwerking tussen generaties kunnen we jongeren opleiden en de ervaring van oudere werknemers blijven benutten. Daar moet ook in Brussel aandacht voor zijn.

Bereikbaarheid
Mobiliteit, transport en logistiek zijn van groot belang voor onze economie. Snel, schoon en veilig zijn daarbij de sleutelwoorden. Met slimme oplossingen kunnen we steden bereikbaar houden. Maar ook voor een vitaal platteland is bereikbaarheid belangrijk, zodat studenten en werkenden in de dorpen kunnen blijven wonen en ouderen volop kunnen blijven meedoen.

“Belangrijke dossiers voor onze gemeente zoals het landbouwbeleid, vitaal platteland, economie, banen en innovatie liggen ook in Brussel op tafel. Het is belangrijk dat er iemand met een Brabantse bril naar deze dossiers kijkt, het liefste met praktijkvoorbeelden uit onze regio in het achterhoofd.”
Als Fractievoorzitter van het CDA-Halderberge en zeker ook de leden van de CDA fractie gemeente Halderberge, alsook het Bestuur van het CDA Halderberge, vinden wij het belangrijk om een ‘directe’ lijn met Brussel te hebben.
Als CDA Halderberge willen we de goede contacten, die we hebben,  inzetten voor onze gemeente Halderberge.
” Dhr. Tom Berendsen moet/kan daarin de komende jaren een belangrijke rol voor ons gaan vervullen. ”

Dus stem op 23 Mei a.s voor onze CDA kandidaat Dhr. Tom Berendsen !

Met een vriendelijke groet,
Bestuur CDA Halderberge – CDA Fractie van de Gemeente Halderberge

Op initiatief van de CDA fractie heeft een meerderheid van de Halderbergse gemeenteraad een brief gestuurd naar Provinciale staten Brabant, waarin aandacht gevraagd wordt voor de toekomstige aanpak groot onderhoud aan de N640.

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Postbus  90151

5200 MC  ’s Hertogenbosch

Onderwerp: aanpak groot onderhoud N640                Oudenbosch, 25 april 2019

Geacht college,

Op 28 februari jl. heeft een drukbezochte beeldvormende vergadering plaatsgevonden in het gemeentehuis van Halderberge. Zo’n 100- tal omwonenden gaven tijdens die avond aan, dat zij niet te spreken waren over de huidige planvorming omtrent de aanpak van het groot onderhoud van de N640. Tijdens de presentatie bleek dat er nog vele vragen zijn over onder andere de uitgangspunten welke u hanteert en het nog te volgen proces.         In deze brief leest u de onderwerpen, die voor ons onduidelijk zijn en/of niet gewenst. Wij willen graag snel van u antwoord op onze vragen en suggesties.

Positieve voorstellen

Meerdere malen zijn er tussen u en de ingestelde klankbordgroep overleggen en ideeën uitgewisseld. Tijdens de avond van 28 februari is na uw presentatie door velen positief gereageerd op de suggesties, die door u gedaan zijn omtrent maatregelen voor veiligheid en oversteekbaarheid van met name de Halderbergselaan in de kern Hoeven. U gaf ook aan, dat over het algemeen de huidige structuur van de monumentale bomenrijen behouden blijft.          Zonder meer positief!

Maximumsnelheid buiten de bebouwde kom

Op het gedeelte tussen de bebouwde kom van Hoeven en de aansluiting op de Oudenbossche Koepelbaan (St. Bernardusstraat) geldt op dit moment een maximumsnelheid van 80 km per uur. U wilt deze snelheid handhaven en het profiel inrichten volgens het “Duurzaam Veilig” principe. Het voorkomen van ongelukken is daarbij leidend. Natuurlijk delen wij met u dat streven,maar we zijn het niet eens met uw uitgangspunt.  Het verruimen van het profiel  door de rijbaan te optimaliseren zien wij niet als de oplossing voor het verbeteren van de veiligheid dan wel oversteekbaarheid. Sterker nog: wij verwachten een toename in het overschrijden van de maximumsnelheid. Wij stellen daarom voor de snelheid op het hierboven vernoemde weggedeelte terug te brengen naar 60 km per uur en de inrichting van de weg daarop aan te passen.       Hierdoor wordt de veiligheid en oversteekbaarheid duidelijk bevorderd.

Verruimen bebouwde kom

Tijdens uw presentatie kwam u zelf met de suggestie om de bebouwde komgrens op de St. Bernardusstraat in de kern Hoeven zo’n 300 meter in westelijke richting (Oudenbosch) te verplaatsen. Dat vinden wij een goed idee, omdat daarmee de snelheid komend vanuit Hoeven meteen na de rotonde getemperd wordt. In direct verband daarmee stellen wij voor dit ook te doen in oostelijke richting( Etten-Leur) nabij de Sprangweg in de kern Hoeven.

Rotonde Gors- Oude Antwerpse Postbaan

In eerdere overleggen is vanuit de provincie de idee geopperd om op de kruising Oude Antwerpse Postbaan- Gors een rotonde aan te leggen.             Later is die suggestie door u teruggetrokken. Nu wordt slechts een geleider aangebracht en de oversteekbaarheid wat aangepast. Zijn er verkeerskundige redenen om de aanleg van een rotonde niet meer verder te onderzoeken?                                      Bedenk daarbij, dat de aansluitende Oude Antwerpse Postbaan de toegangsweg is voor het vele recreatieverkeer zonder daarbij eerst door de kern Hoeven te rijden.

Sprangweg

Tijdens de presentatie van 28 februari werd enigszins snel voorbij gegaan aan de Sprangweg. Dit deel is zonder meer een belangrijk stuk te noemen.             De N640 is hier op zijn smalst en verdient in onze ogen extra aandacht.            In uw presentatie werd een voorbeeld gegeven met een hele brede weg.             Graag zouden wij een projectie ontvangen waarop de werkelijkheid goed te zien is.(Zie slide 27 van uw presentatie) Daarnaast is het niet helder hoe de bushalte aan de Sprangweg vorm gaat krijgen. Ook is onduidelijk of er rekening is gehouden met de geplande aanpassingen van de St. Janstraat.

 Vrachtverkeer Vosdonk

Het mag duidelijk zijn dat het vrachtverkeer een grote ergernis is van aan- en omwonenden van de N640. Met de komst van o.a. een groot distributiecentrum ter hoogte van de Oude Kerkstraat in Etten-Leur voorzien wij een groei van het aantal vrachtbewegingen over de N640. Gezien de ontwikkelingen verzoeken wij u met klem de situatie nogmaals te bekijken. Kunt u aangeven of er plannen zijn om de kruising Oude Kerkstraat  / N640 anders in te richten zodat het vrachtverkeer haar route richting de A58 kiest?

Proces tot nu toe en verder

U heeft zelf aangegeven, dat de communicatie tot nu toe geen schoonheidsprijs verdient. Volgens onze informatie staat nu nog een overleg met de klankbordgroep gepland en daarna komt u met de definitieve planstudie. Uiteraard wachten wij die studie af alvorens onze mening daarover te geven. Wij zouden wel graag op vorenstaande vragen snel antwoord willen hebben  en stellen het zeer op prijs als u ons van de komende ontwikkelingen nauwgezet op de hoogte houdt met als oogmerk om eventuele knelpunten in een vroeg stadium te kunnen signaleren en (met u) te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Een meerderheid van de Halderbergse gemeenteraad, die sympathiek staat tegenover deze brief.

Fracties van:

CDA Halderberge

Progressief Halderberge

Voor De Gemeenschap

VVD Halderberge

De CDA Fractie heeft enige kritische Art.38 vragen aan het college van B&W gesteld, m.b.t aandacht en zorg omtrent beheer van monumentale bomen in o.a de omgeving van het Tivoliplansoen  en ! de aanleg van een verkeersvoorziening t.h.v het Basiliekplein – Jezuïetenplein.  Dit i.v.m de veelal onveilige oversteek van de vele wandelende toeristen en inwoners die daar ter plaatse willen oversteken van/naar het Basiliekplein – Jezuïetenplein.

Art.38 vraag m.b.t beheer monumentale bomen en aanwezigheid van Uilen in de omgeving van het Tivoliplansoen.

Art.38 vraag ( Regenboog ) Zebrapad t.h.v Basiliek-Jezuietenplein Oudenbosch

Antw. Art.38 vraag College B&W ( Regenboog ) Zebrapad

Art. 38 vraag handhaving Café Stroop te Bosschenhoofd

Antw. Art.38 vraag College B&W  m.b.t Handhaven Cafe Stroop Bosschenhoofd

Update’s in de website !

Veel vragen religieus erfgoed !

Voor meer geld minder ruimte, minder kwaliteit. En de musea krijgen hun zin, ieder een eigen ruimte.
Door deze houding van de musea komt van de beoogde integraliteit in het Cultuurcluster niets terecht.

Dat was mijn reactie op het voorstel van wethouder Mollen om 900.000euro krediet meer te vragen, bovenop de 1 miljoen die de gemeenteraad in april 2017 al had geaccordeerd, voor de vorming van het cultuurcluster in de Mariabouw van St. Louis. Het voorstel van de wethouder bleef het vragen oproepen tot laat in de avond.

De stevige discussie duurde zolang dat het agendapunt Vitaal Buitengebied niet meer is behandeld. De vergadering wordt maandag aanstaande voortgezet. Door de stijgende bouwkosten en de slechte staat van de Mariabouw ziet het college zich gedwongen om extra geld te vragen voor het project.  Het cultuurcluster afblazen is geen optie. Voor het herstel van de Mariabouw en de restauratie van de kapel van St. Louis heeft de provincie een substantiële subsidie toegekend. Dit onder de voorwaarde dat er een integraal programma wordt opgezet voor het hergebruik van  de monumentale gebouwen.

Nu is de Mariabouw van de woningbouwcoöperatie Woonkwartier en door slecht rentmeesterschap is het monumentale pand flink gehavend. Ik heb de wethouder op het spoor gezet van de Erfgoedwet. Daarin is een artikel opgenomen dat eigenaren van rijksmonumenten een onderhoudsplicht hebben. Ze moeten er alles aan doen om het monument in stand te houden. Hiermee heeft de wethouder volgens mij een troef in handen om een deel van de extra kosten voor de opknapbeurt bij de eigenaar, Woonkwartier, te leggen. Hij zegde toe dit mee te nemen.

Een cultuurcluster dus waarin de musea (het Zouaven- en Natuur-Historisch museum), de KBO, de Heemkunde Kring br. Christofoor, Sine en  Fidei et Arti samen reuring gaan geven in dit bijzonder stukje Oudenbosch.
De KBO eiste voor de verhuizing naar het cluster een eigen ruimte en een eigen bar zodat er tegen een lage prijs koffie geschonken kan worden.  Het Zouaven Museum vreest voor de kwaliteit van de collectie en eiste een eigen afdeling.
Zo ook het Natuur-historisch museum.  Voor Fidei et Arti is dit een breekpunt. Als er meerdere locaties in het cluster komen waar drank geschonken wordt dan is dit voor Fidei et Arti een reden om niet naar het cluster te verhuizen.
Dan is er volgen de penningmeester geen rendabele exploitatie mogelijk.

Het college is aan zet en moet voor de raadsvergadering van donderdag 18 april uit deze impasse te komen en om antwoorden te geven op de vele vragen die zijn gesteld.

Simone Dirven – van Aalst
Raadslid namens CDA Halderberge

Een enthousiaste groep CDA-ers heeft Zaterdag 23 Maart j.l een goede bijdrage geleverd in het kader van Nederland ( Halderberge ) schoon. De kern van Oudenbosch is onder de aandacht geweest en dat heeft vele volle zakken met zwerfvuil opgeleverd.

“Gewapend” met handschoenen, grijpers, lange prikstokken en veel vuilniszakken werd een groot gedeelte van het Centrum  gecontroleerd en goeddeels schoongemaakt van zwerfvuil. “Ongelofelijk wat een rommel ” ligt er in Oudenbosch op straat.

 

 

Tientallen flessen, veel plastic, sigarettenpakjes/peuken  en papier verdwijnen in een van de vele vuilniszakken.
In twee uur tijd is er zo’n 100 kilo rotzooi verzameld. De buit overtrof alle verwachtingen.
Het restafval alsook de aangeleverde attributen zijn door de gemeentelijke dienst weer netjes opgehaald.
De attente zorg en organisatie hiervoor gedaan verdient een pluim !

Goed idee !

De fractievoorzitter van het CDA Halderberge was tevreden: ” De zaterdagochtend is nuttig besteed en met elkaar is de omgeving in Oudenbosch centrum weer een stukje schoner gemaakt”.
“Wat het CDA Halderberge betreft is de actie voor herhaling vatbaar”.
“Wie weet, misschien worden de andere politieke partijen in Halderberge hierdoor ook op het goede idee gebracht.”
Het voornemen is gemaakt om zeker ook in alle woonkernen van de Gemeente Halderberge deze aktie te gaan herhalen.

met vriendelijke groet
Ad van Tetering
Fractievoorzitter

Het CDA bestuur en de CDA Fractie willen zich presenteren aan alle inwoners uit de kernen van de Gemeente Halderberge.

Stampersgat    

Oud  Gastel

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd 

Ook voor de geinteresseerde bezoeker van buiten de Gemeente Halderberge aan onze CDA website,
een ” Hartelijk Halderberge Welkom “.

Jan van Leeuwen                                                                                           Ad van Tetering
Voorzitter CDA Halderberge.                                                               Fractievoorzitter CDA Halderberge

Samen kunnen we meer !