WELKOM

    Het CDA is nooit af     Samen Kunnen we  Meer  !

Update’s in de website !
Belangrijk Politiek Nieuws voor de Burgers van de Gemeente Halderberge !!

Geachte raadsleden,

Onlangs is in het seniorenconvent de termijnagenda behandeld. Besloten is om de behandeling van het
afvalbeleidsplan 2019-2022 niet in September te behandelen maar in Oktober om op deze wijze een koppeling
te maken met het rekenkameronderzoek.

Intern is gestuurd op behandeling in September en zijn dus alle benodigde stappen hierin gezet, zowel het besluit van het college als ook communicatie via het persgesprek.
Aangezien er inmiddels in de zowel de Bode als BN de Stem gecommuniceerd is kunnen wij ons voorstellen dat u ook als raadsleden vragen krijgt zonder de exacte inhoud van het beleidsplan te kennen aangezien deze nu dus niet aangeleverd is voor de commissiebehandeling in September.

Het college stelt voor om het beleidsstuk via de griffie ‘alvast’ naar u te sturen zodat u hiervan kennis kunt nemen.
Inhoudelijke behandeling gaat dan conform de gemaakte afspraken in het seniorenconvent plaatsvinden in Oktober.

Verder is het zo dat met de behandeling in Oktober er een onpraktische situatie ontstaat tav de begrotingbehandeling.

In de begroting wordt gewerkt met de financiële gegevens zoals thans opgenomen in het beleidsplan.
De commissiebehandeling voor de begroting is gepland op 23 oktober as. Pas op 24 oktober wordt er een raadsbesluit genomen omtrent het afvalbeleidsplan 2019-2022. Mocht het zo zijn dat er wijziging (in financiële zin) worden verwacht in relatie tot het beleidsplan, dan zijn deze niet verwerkt in de begrotingsdocumenten die daags ervoor tijdens de begrotingscommissie worden behandeld.

Afhankelijk van het verloop van de behandelingen komen we met een praktische manier om de zaken weer op elkaar te laten aansluiten. U kunt hierbij denken aan een bijstelling op het moment van het vaststellen van de verordening afvalstoffenheffing 2020 in de vergadering van December 2019. Hier worden dan de aangepaste tarieven vastgesteld met daarbij een voorstel tot aanpassing van de begroting.

Met vriendelijke groet,
Hans Wierikx
Wethouder | Gemeente Halderberge

AFVALBELEID GEMEENTE HALDERBERGE

Rapportage Afvalinzameling Gemeente Halderberge

De CDA Fractie van het CDA Halderberge wil deze informatie graag met U delen, opdat er mogelijk reactie’s zullen volgen op hetgeen het College van B&W aan visie heeft m.b.t de afvalproblematiek in de gemeente Halderberge.

Graag vernemen wij U reactie hierover!    Fractiesecretariaat

Art.38 vraag m.b.t Bestrijding van o.a Eikenprocessierups in de Gemeente Halderberge

Hallo CDA leden uit de Gemeente Halderberge en ook zeker aan U gericht, alle andere Halderbergse belangstellenden,

De CDA fractie Gemeente Halderberge heeft in de raadsvergadering van 4 July j.l een aktieve bijdrage geleverd in het debat m.b.t de Algemene beschouwingen 2020 en ook  door aandacht te vragen aan de Raad en het College van Burgemeester en Wethouders voor een groot aantal belangrijke zaken.
De algemene beschouwingen van het CDA voor 2020 staan vooral in het teken van: Hoe kunnen we gezamenlijk als gemeenteraad een optimaal resultaat realiseren voor onze inwoners en bedrijven in Halderberge. Met “oog voor elkaar”: bereiken we naar onze mening meer dan de prestatiedrang die we als politici vaak ten toon spreiden
De CDA-fractie wil graag de informatie met U delen ! ( click op onderstaande update’s )

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2020

AMANDEMENT Vergroening stedelijk gebied
Motie Burgerparticipatie
Motie Wijze van financiering van de op te stellen Economische Visie Halderberge 2021-2025
Motie Ondergrondse containers
Motie Fiets/voetgangers verbinding Oud Gastel Noord – Centrum Oud Gastel
Motie Rookvrije Generatie


Veel vragen religieus erfgoed !

Voor meer geld minder ruimte, minder kwaliteit. En de musea krijgen hun zin, ieder een eigen ruimte.
Door deze houding van de musea komt van de beoogde integraliteit in het Cultuurcluster niets terecht.

Dat was mijn reactie op het voorstel van wethouder Mollen om 900.000euro krediet meer te vragen, bovenop de 1 miljoen die de gemeenteraad in april 2017 al had geaccordeerd, voor de vorming van het cultuurcluster in de Mariabouw van St. Louis. Het voorstel van de wethouder bleef het vragen oproepen tot laat in de avond.

De stevige discussie duurde zolang dat het agendapunt Vitaal Buitengebied niet meer is behandeld. De vergadering wordt maandag aanstaande voortgezet. Door de stijgende bouwkosten en de slechte staat van de Mariabouw ziet het college zich gedwongen om extra geld te vragen voor het project.  Het cultuurcluster afblazen is geen optie. Voor het herstel van de Mariabouw en de restauratie van de kapel van St. Louis heeft de provincie een substantiële subsidie toegekend. Dit onder de voorwaarde dat er een integraal programma wordt opgezet voor het hergebruik van  de monumentale gebouwen.

Nu is de Mariabouw van de woningbouwcoöperatie Woonkwartier en door slecht rentmeesterschap is het monumentale pand flink gehavend. Ik heb de wethouder op het spoor gezet van de Erfgoedwet. Daarin is een artikel opgenomen dat eigenaren van rijksmonumenten een onderhoudsplicht hebben. Ze moeten er alles aan doen om het monument in stand te houden. Hiermee heeft de wethouder volgens mij een troef in handen om een deel van de extra kosten voor de opknapbeurt bij de eigenaar, Woonkwartier, te leggen. Hij zegde toe dit mee te nemen.

Een cultuurcluster dus waarin de musea (het Zouaven- en Natuur-Historisch museum), de KBO, de Heemkunde Kring br. Christofoor, Sine en  Fidei et Arti samen reuring gaan geven in dit bijzonder stukje Oudenbosch.
De KBO eiste voor de verhuizing naar het cluster een eigen ruimte en een eigen bar zodat er tegen een lage prijs koffie geschonken kan worden.  Het Zouaven Museum vreest voor de kwaliteit van de collectie en eiste een eigen afdeling.
Zo ook het Natuur-historisch museum.  Voor Fidei et Arti is dit een breekpunt. Als er meerdere locaties in het cluster komen waar drank geschonken wordt dan is dit voor Fidei et Arti een reden om niet naar het cluster te verhuizen.
Dan is er volgen de penningmeester geen rendabele exploitatie mogelijk.

Het college is aan zet en moet voor de raadsvergadering van donderdag 18 april uit deze impasse te komen en om antwoorden te geven op de vele vragen die zijn gesteld.

Simone Dirven – van Aalst
Raadslid namens CDA Halderberge

Het CDA bestuur en de CDA Fractie willen zich presenteren aan alle inwoners uit de kernen van de Gemeente Halderberge.

Stampersgat    

Oud  Gastel

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd 

Ook voor de geinteresseerde bezoeker van buiten de Gemeente Halderberge aan onze CDA website,
een ” Hartelijk Halderberge Welkom “.

Jan van Leeuwen                                                                                           Ad van Tetering
Voorzitter CDA Halderberge.                                                               Fractievoorzitter CDA Halderberge

Samen kunnen we meer !