Steunfractie

Archief ( Steun ) Fractie 2018
Archief ( Steun ) Fractie 2019

Archief ( Steun ) Fractie 2020
Archief ( Steun ) Fractie 2021
Archief ( Steun ) Fractie 2022

Jaarkalender 2019 Activiteiten Gemeenteraad Halderberge

Commissie Beheer en Ontwikkeling

Deze commissie vergadert over onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer, groen en ruimtelijke ordening.
Belangrijke onderwerpen als bestemmingsplannen en verkeerssituaties in de gemeente worden besproken
in deze commissie.

Commissie Samenleving, Middelen en Veiligheid

Deze commissie behandelt onderwerpen op het gebied van sociale zaken, welzijn , zorg, cultuur en sport.
Voorbeelden zijn de wet maatschappelijke ondersteuning en de speelvoorzieningen in de gemeente.
Ook gaat de commissie over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en de financiele ‘huishouding’
en jaarlijkse begroting van de gemeente.

Artikel 38 vragen en antwoorden
Raadsleden hebben op grond van de gemeentewet art. 155 en het reglement van orde het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.
Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het college te krijgen.

Technische vragen zijn vragen van raads- en commissieleden aan het college over feiten of om verduidelijking, bijvoorbeeld wetsuitleg. Deze vragen hebben dus geen politieke lading.
Technische vragen vallen uiteen in twee soorten:
1) Vragen over onderwerpen die op de agenda staan van een commissie- of raadsvergadering. 
De vragen worden binnen een week beantwoord, zodat de indieners het antwoord kunnen meenemen bij de besluitvorming.
2) Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Beantwoording vindt dan uiterlijk binnen drie weken plaats

Een MOTIE is een belangrijk instrument voor een raadslid. Een motie is een verzoek aan het college en wordt primair ingezet bij het besluitvormingsproces. Een motie kan er toe dienen het college te bewegen tot iets waarvan de raad verwacht dat het college dat niet uit eigener beweging doet (uitspreken van oordeel of wens) of een uitspraak te krijgen over de handelwijze van (een lid van) het college van B en W. Het gaat bij een motie niet om een wijziging van een voorgesteld raadsbesluit, maar om een uitspraak over het onderwerp dat wordt besproken. Een motie wordt ingediend door één of meer raadsleden. De motie wordt tijdens de raadsvergadering besproken; vervolgens wordt hierover gestemd voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel. De motie krijgt pas betekenis als een meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt. Hierbij moet bedacht worden dat een verworpen motie een tegengesteld effect kan hebben (uitwerking).

Het is de verantwoordelijkheid van het college het belang van en de mogelijkheden tot uitvoering van een motie nader af te wegen en daarover evt. nadere voorstellen aan de raad te doen, dan wel de raad te informeren (actieve informatieplicht)
Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan bijvoorbeeld het presidium of de rekenkamer zijn.

Een bijzondere motie is de motie van wantrouwen. Als een motie van wantrouwen wordt aangenomen, dient de bewindspersoon / de bewindslieden op te stappen. Een minder zware motie is de motie van afkeuring en een nog mildere vorm is de motie van treurnis.

Tot slot is er de motie vreemd. Deze motie kan een uitspraak inhouden over een onderwerp dat niet op de betreffende raadsagenda staat. De motie wordt aan het einde van de raadsagenda behandeld.

Een AMENDEMENT is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel. Indien een dergelijk wijzigingsvoorstel door de raad wordt overgenomen heeft het daarmee kracht van besluit en is het collegevoorstel aangepast, zoals verwoord in het amendement.
Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd. De behandeling van een amendement gaat altijd vooraf aan de behandeling van het collegevoorstel, dat daarna inclusief de door de raad vastgestelde wijzigingen in stemming wordt gebracht.

De volgende werkwijze wordt voorgesteld ten behoeve van een ordentelijk verloop van het proces:

  • Moties en amendementen zijn in principe het sluitstuk van het inhoudelijke debat en niet het startpunt.
  • Moties en amendementen komen voorafgaand aan de besluitvorming over het raadsvoorstel ter besluitvorming aan de orde.
  • Moties en amendementen komen ter besluitvorming in de raad waarbij het noodzakelijk is dat ze door een raadslid zijn ondertekend.

Note!
Via ‘CONTACT’ kunt U reageren, via het contactformulier, naar de 4 CDA raadsleden van het CDA Halderberge of naar het Secretariaat van het CDA Halderberge.
Ook kunt U reageren via de BUITENBETERAPP van de Gemeente Halderberge voor melding van gebreken die zich voordoen in Uw wijk / direkte woonomgeving.