Oudenbosch 2019

CDA Halderberge (er)kent zo zijn Helden !

Ad,
Je kwam, zag en overwon. Eigenlijk moeten we zeggen; je herwon je plaats in de gemeenteraad van Halderberge.
Je kwam weer bij ons in de fractie op een moment, dat wij behoorlijk  zoekende waren.
Het CDA was niet meer vertegenwoordigd in het college, de fractie was van 5 naar 4 geslonken en ging met drie nieuwe mensen aan de slag. Het hielp ook niet echt toen Jan ook nog eens vertrok naar de buren om daar tijdelijk de taak van een zieke wethouder op zich te nemen.

En toen kwam jij Ad !

Alsof je niet weg was geweest nam je meteen het fractievoorzitterschap op je.  En dat was  nieuw voor jou.
Dat deed je met allure, enthousiasme en veel energie! Politiek gepokt en gemazeld als je was ging je voortvarend aan het werk en zette de fractie weer op het juiste pad. Je ‘bombardeerde ons met agenda’s, afspraken en stond op partijdiscipline: je zorgt dat je er bent!

Natuurlijk, de fractie moest wennen aan haar nieuwe rol in de oppositie, maar het was vooral jij, die ervoor zorgde, dat onze inbreng in de raad opbouwend en initiatiefrijk werd. Dat kende zijn hoogtepunt  tijdens  de Algemene Beschouwingen 2020 van juli jongstleden, toen de CDA- fractie liefst 5 moties en een amendement door deze raad aangenomen zag worden.

Ad, je bent een man met een brede belangstelling. Of het nu natuur, agrarische sector, het groen of de wegen is, jij verdiept er met veel plezier in. Je gaat er voor en geen moeite is teveel.   Met haast ongekende gedrevenheid ging je voor de belangen van de bewoners aan de N640  tot het woord integriteit viel. En integer ben je. Je bent ook een man van je woord en afspraak is afspraak.  En afgesproken is dat jij terugtreedt en Jan weer zitting neemt in de raad.

Maar nu Ad je krijgt meer tijd. Tijd voor je kleinzoon. Je werd afgelopen zomer OPA van Tuur. Samen met je vrouw Conny kun je de komende tijd nog wat meer genieten van je kleinkind. En wie weet, wat er in de toekomst nog gaat gebeuren…..

Ad, je was voor de CDA-fractie de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment !! We zijn je zeer erkentelijk voor wat jij in die relatief korte tijd voor onze fractie hebt betekend. Jij bent voor ons een HELD en daarom is er voor Conny een bloemetje en voor jou dit shirt !!

We gaan je missen!!
Simone en Frank

Verslag bezoek Saver.

25 januari j.l. was het dan zover: de 1e in het jaar 2019 door de commissie ” Bedrijven bezoeken ” georganiseerde activiteit.
De genoemde commissie wordt gevormd door Dhr. Ad van Tetering en ondergetekende.
Het streven is er steeds naar om ongeveer 4 keer  per jaar een bezoek te brengen aan een bedrijf in onze regio, georganiseerd door de werkgroep van het CDA bedrijfsbezoeken in de Gemeente Halderberge.

In voorgaande jaren werden uitsluitend CDA leden uitgenodigd voor dit soort bezoeken, maar het doel van deze commissie is om deze bezoeken mogelijk te maken voor alle inwoners van Halderberge.
Het was jammer te moeten constateren en te vernemen dat het geplande bezoek aan Saver direct in de politieke sfeer werd getrokken door een betrokken wethouder, met “afval ” in zijn portefeuille, van het college van B&W Gemeente Halderberge. Ook Saver gaf er de voorkeur aan dat de uitnodiging voor het bezoek aan Saver uitsluitend beperkt werd voor CDA leden en niet voor mogelijk andere belangstellenden. Dit vanwege een mogelijke grote toeloop van belangstellenden.

Uiteindelijk hebben 15 personen zich aangemeld voor het bezoek.
Door Saver was een aantrekkelijk programma samengesteld.

De ontvangst (met koffie en koek) door de interim directeur en de PR manager van SAVER was uitstekend.

Na een prettig welkomstwoord nam een medewerkster van het bedrijf ( Daphne ) ons mee en vertelde hoe Saver is georganiseerd, de wijze hoe er nu wordt gewerkt en wat gaat er veranderen in de toekomst.
De nieuwe milieustraat zal vooral gericht zijn op het hergebruik van materialen. De burger zal moeten betalen voor het aanleveren van restafval , wat niet kan worden hergebruikt.

Zelf heeft Saver geïnvesteerd, om zoveel mogelijk energie zelf op te wekken middels zonnepanelen op de loodsen.
Door de deelnemers werden diverse vragen gesteld over de organisatie en de methode van afvalverwerking.
Voor nog meer informatie werd na afloop verwezen naar de website http://www.saver.nl/nl/home/ en
het jaarverslag over 2018.

Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat ook het verzamelen van kleding voor hergebruik een belangrijk onderdeel is van het gescheiden inzamelen van afval. Dit doet Saver overigens ook voor andere gemeenten, waarmee zij een samenwerking is. Prima dat hiervoor ook mensen ” met enige afstand tot de arbeidsmarkt ”  bij worden ingezet, zodat ook zij er hun dagelijkse arbeid mee hebben.

Het slot van het bezoek was een rondleiding door de kringloopwinkel. Een van de winkels, die is gevestigd op het Saver terrein in Roosendaal. Op welke manier je ook kennis maakt met de kringloop winkel, het is steeds weer verbazingwekkend om te zien dat zo’n grote hoeveelheid aan spullen wordt verzameld, gesorteerd en daarna weer voor de verkoop wordt aangeboden.
Ook de hoeveelheid (prima) kleding die je tegen een relatief laag bedrag wordt aangeboden is indrukwekkend.
Goed om te horen dat ook hier mensen werken, die anders moeilijk aan een baan kunnen komen.
De kringloopwinkel staat volledig op zichzelf staat en kan met zijn inkomsten het bedrijf mede draaiende houden.

Namens de werkgroep CDA bedrijvenbezoeken wil ik graag SAVER nogmaals dank zeggen voor de gastvrije wijze waarop wij als ” CDA Halderberge delegatie ” zijn ontvangen.

Wij raden iedereen aan er eens een kijkje te nemen, wanneer dit weer mogelijk is.
Tot zover het verslag van het Bedrijvenbezoek aan Saver.

Theo Stehouwer

Tientallen flessen, veel plastic, sigarettenpakjes/peuken  en papier verdwijnen in een van de vele vuilniszakken.
In twee uur tijd is er zo’n 100 kilo rotzooi verzameld. De buit overtrof alle verwachtingen.
Het restafval alsook de aangeleverde attributen zijn door de gemeentelijke dienst weer netjes opgehaald.
De attente zorg en organisatie hiervoor gedaan verdient een pluim !

Goed idee !

De fractievoorzitter van het CDA Halderberge was tevreden: ” De zaterdagochtend is nuttig besteed en met elkaar is de omgeving in Oudenbosch centrum weer een stukje schoner gemaakt”.
“Wat het CDA Halderberge betreft is de actie voor herhaling vatbaar”.
“Wie weet, misschien worden de andere politieke partijen in Halderberge hierdoor ook op het goede idee gebracht.”
Het voornemen is gemaakt om zeker ook in alle woonkernen van de Gemeente Halderberge deze aktie te gaan herhalen.

met vriendelijke groet
Ad van Tetering
Fractievoorzitter

Uitnodiging📩: Bestrijding criminaliteit – top debat met minister Grapperhaus

Georganiseerde criminaliteit: oplossing gezocht!

Op vrijdag 5 april 2019 organiseerde de CDA/EVP-fractie de Europa-conferentie in Breda
over grensoverschrijdende criminaliteit.

Georganiseerde criminaliteit heeft een ontwrichtend effect op ons dagelijks leven en in onze omgeving.
Door de combinatie van grote sommen geld en zware geweldsmiddelen van criminele netwerken, ligt ondermijning van de rechtsstaat op de loer. Bovendien maken deze criminelen gebruik van dezelfde voorzieningen als wij: ze vervoeren hun producten over de weg, huren huizen en geven hun geld uit. En net als wij, reizen ze zonder problemen de grens over in heel Europa. Ondertussen loopt de aanpak van criminaliteit nog wel steeds tegen grenzen aan.

Wat kan Europa/ Nederlandse overheid doen ( en wat de Gemeente Halderberge ) om onze politiediensten te helpen criminele netwerken zo snel mogelijk te ontmantelen?
Ook in de Gemeente Halderberge is en blijft het voor het CDA een stevig aandachtspunt op de politieke agenda !

Artikel 38 vragen en antwoorden
Raadsleden hebben op grond van de gemeentewet art. 155 en het reglement van orde het recht om
schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden
ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het college te krijgen.

Artikel 38 CDA vraag—verkeersveiligheid afslag 22 bij Rijksweg 17 dd 03-01-2019

8 Februari j.l heeft het college van B&W de artikel 38 vragen van de CDA Fractie beantwoordt die betrekking hebben op de verkeersveiligheid afslag 22 Rijksweg 17 .  Click op Mij !   

Een kort CDA ” kijk in de tijd ” overzicht van Week 5 t/m 7 door de fractievoorzitter van de CDA Fractie / CDA Halderberge.

Op 29 januari zijn we als gemeenteraad door een vertegenwoordiging van de regio West-Brabant op de hoogte gebracht over de actuele stand van zaken. De Regio West-Brabant is duidelijk een andere koers ingegaan.
Het aantal mensen dat nu nog in dienst is, is slechts 11 personen. De regio West-Brabant stuurt met name op ontwikkelingen in de regio ten aanzien van werkgelegenheid en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Daarbij is van belang dat er een goede opleiding bij wordt ontwikkeld. Ook hebben zij aandacht voor het buitengebied.

Bij Dhr. Ruud Beerendonk ( CDA Fractielid Gemeente Halderberge) en ondergetekende kwam de vraag naar boven: ” Waar zijn ze nu concreet mee bezig ! ” Wij zijn van mening dat we als CDA fractie in de Gemeenteraad Halderberge tot heldere afspraken moeten kunnen geraken met de RWB. Wat gaan zij doen voor onze Gemeente Halderberge in totaal. ( 5 kernen )!!!

Op 31 Januari is er een open bijeenkomst geweest over ” afval ” als onderwerp . Saver heeft hiervoor een presentatie gehouden. Niet veel nieuws is hier besproken. Wat wel vernieuwend is voor de toekomst, is het inzamelen van blik.
Dat kan straks op de wijze plaatsvinden, zoals we nu glas inzamelen. Op 5 februari zijn we als fractie bijgepraat door
Dhr. Michiel Maas, directeur van het Marklandcollege, over de ontwikkelingen van het toekomstige Marklandcollege.
Een brede middelbare school, die we als CDA Halderberge voor de toekomst in de Gemeente Halderberge graag willen behouden. Op 28 februari a.s worden we als CDA Fractie/Gemeenteraad geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen en wat dit financieel voor de Gemeente Halderberge gaat betekenen.

Op 12 februari hebben we afscheid genomen van onze trouwe bode Henk Kerstens. Op zijn afscheidsreceptie waren vele mensen aanwezig. Henk , namens het CDA Halderberge bedankt voor alles wat je de afgelopen 41 jaar, in dienst van de gemeenschap, voor ons hebt betekend.

In een besloten bijeenkomst zijn we als raad geïnformeerd over de voortgang van het cultuurcluster Religieus erfgoed Oudenbosch. Ons CDA fractielid Mevr. Simone Dirven-van Aalst zal daar verder binnenkort nader e.e.a over gaan toelichten.

Het belangrijkste onderwerp voor het CDA op dit moment is het geplande groot onderhoud van de N640.
Wij als CDA zijn van mening dat het college een standpunt moet innemen naar de Provincie. Wat vinden wij als gemeenteraad en college belangrijk. Op ons initiatief is er 28 februari een beeldvormende bijeenkomst.
Dhr. Frank Rockx heeft hierover al een artikel aan gewijd in onze CDA website. ( Zie het artikel hieronder )

Op 15 februari zijn Dhr. Ruud Beerendonk en ondergetekende belangstellend naar de bijeenkomst in de voormalige kerk van  Stampersgat geweest. Grootse plannen zijn er over de bestemming voor het voormalige kerkgebouw en haar omgeving.
Dat deze ontwikkelingen voor het gebied rondom de voormalige kerk leeft in Stampersgat bleek wel uit de enorme belangstelling.  Het college van B&W Gemeente Halderberge en de Provincie Noord-Brabant omarmden de initiatieven van Dhr. Adrie Kuijstermans. Ook de fractie van het CDA Halderberge zal het proces m.b.t  de ontwikkeling van de  nieuwe ideeën en plannen die er voor zullen worden gemaakt , zeer welwillend gaan beoordelen wanneer deze zaken officieel gepresenteerd zullen gaan worden. Het CDA is de mening sterk toegedaan dat ook mede door goede initiatieven/plannen vanuit de lokale gemeenschap zelf, de leefbaarheid in de kern Stampersgat ( Gemeente Halderberge ) nog meer en beter gewaarborgd kan gaan worden voor de toekomst.

Voor nu weer ! …..   Met een vriendelijke groet
Fractievoorzitter CDA-Halderberge
Ad van Tetering

Een korte terugblik aan het begin van een nieuw jaar 2019 door de CDA fractievoorzitter.

Op 14 januari is de nieuwjaarsreceptie van CDA-Halderberge goed bezocht. Er is teruggeblikt naar 2018 en vooruit geblikt naar 2019. In het jaar 2019 zijn met name de verkiezingen van de Provincie, Waterschappen en de EU van belang. Voor de gemeente Halderberge zijn Dhr. Jan Paantjens,  Dhr. Jan van Leeuwen en ikzelf verkiesbaar.

Op 23 en 24 januari zijn de eerste commissievergaderingen van het jaar 2019 geweest.
Het voorstel “ Verkeersmaatregelen Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd” was verrassend.
De weg blijft nu een 50 km weg. Met name Lokaal Halderberge had ingezet op een (twee) 30 km-zone.
Voor mij heel bijzonder dat ze nu akkoord gaan met dit voorstel. De VVD was van mening dat er meer mogelijk was om de verkeersstromen positief te beïnvloeden. Helaas geen voorste, hoe dit te realiseren. Misschien helpt de tijdelijke verkeersdrempel tussen de spoorlijn en de rotonde. Zijn daar alle burgers blij mee?
De klankbordgroep was met deze optie niet positief. Bijzonder dat de wethouder dit toch gaat oppakken!

Wij als CDA hebben aandacht gevraagd voor de Vaartweg. Hier wordt veel te hard gereden, waardoor er regelmatig ernstige ongelukken gebeuren. De herinrichting tot een 60-km weg moet leiden tot een veiligere weg.
We zijn wel blij met een verkeersplateau ter hoogte van de Zwarthoofdseweg.

Door alle partijen werd aangedrongen op snelheidscontrole.

Het implementatieplan Omgevingswet “ in beweging met de omgeving” is door bijna alle partijen akkoord bevonden.
Wij als CDA zijn bezorgd of we tijdig de omgevingsvisie gereed hebben. De omgevingswet gaat 1 januari 2021 in, dan moeten we als Halderberge gesteld staan. Vergunningen die dan worden aangevraagd moeten binnen 8 weken zijn afgehandeld. Daarnaast moet alles digitaal benaderbaar zijn. Gaan we dat redden? Zo niet, wat heeft dat voor gevolgen voor de mensen die een vergunning aanvragen?

Daarnaast hebben we er op aangedrongen dat de samenwerking met de D6-gemeenten van groot belang is.
Als CDA zijn we van mening dat heel veel onderwerpen gezamenlijk opgepakt moeten worden.
Dan denken we aan de energietransitie, huisvesting arbeidsmigranten, aanpak ondermijnende criminaliteit enz.

Met het voorstel “ Bestemmingsplan Barlaqueseweg 4 te Oud-Gastel konden we ons helemaal vinden.
Prima ontwikkeling: verbreding van de agrarische sector en inzetten op dierenwelzijn, waardoor wordt voldaan aan keurmerk met 2 sterren. Dit voorstel heeft 27 bijlagen. Onvoorstelbaar, dat voor een kleine wijziging van het bestemmingsplan zoveel benodigd is. Hopelijk veranderd dat met de nieuwe omgevingswet. Verruiming van de maximale bouwblok oppervlakte is wat het CDA betreft noodzakelijk.

Op 24 januari is de werkgroep N640 bij elkaar geweest om nadere afspraken te maken over de openbare beeldvormende bijeenkomst op 28 februari. Zal het college dan toch een standpunt in gaan nemen? Of moet de raad dat voor hun gaan doen?

Op 25 januari heeft het CDA een bezoek gebracht bij Saver en de Kringloopwinkel. Een goed bezochte bijeenkomst die in het teken stond van de circulaire economie. Goed te horen dat de Kringloopwinkel volledig zelfstandig werkt en financieel niet afhankelijk is van de gemeenten.

Op 31 januari is er een openbare beeldvormende bijeenkomst over Afval. Een interessant onderwerp dat ons allen aanspreekt. Op 7 februari is de eerste Raadsvergadering van dit jaar. Gezien de onderwerpen, zal dit een korte vergadering zijn.

De fractie van het CDA is van mening dat de afslag 22 Rijksweg 17 tot de nieuw aangelegde rotonde de onveiligste verkeerssituatie van de gemeente Halderberge is. Om dit probleem aan te kaarten bij het college, hebben we als fractie een artikel 38 vraag ingediend. In het seniorenconvent ( samenkomst fractievoorzitters politieke partijen met college ) hebben we besloten om een avond te organiseren over de ontwikkelingen van de N640. Dit om gezamenlijk als raad standpunten uit te wisselen hoe de gemeente de weg wenst heringericht te willen hebben. Dit om een helder standpunt in te kunnen nemen naar de Provincie.

Met vriendelijke groet vanuit de CDA fractie.
Ad van Tetering
Fractievoorzitter CDA Halderberge

Voorzitter CDA fractie Gemeente Halderberge aan het woord !
Enige bespiegelingen over hetgeen in Week 50 en 51 / 2018 zich politiek in Halderberge heeft voorgedaan.

In week 50 ( 13 December ) was de laatste raadsvergadering van het jaar 2018. Tijdens deze vergadering hebben we als raad de gemeentelijke belastingen verhoogd met ca . 5% en de duurzaamheids- en blijverslening voorgoed (?) afgeschaft.
De zg. startersleningen kunnen nog een tijdje doorlopen, maar het ziet er naar uit dat deze lening ook
zijn langste termijn heeft gehad.

De fractie van het CDA Halderberge heeft geprobeerd zich  hard te maken om deze besluiten terug te draaien, maar dit was voor de coalitiepartijen VVD , Lokaal Halderberge en de WOS onbespreekbaar.
Sterker! ze moeten deze 5% verhoging doorvoeren om hun programma te kunnen realiseren.
Kostendekkendheid was het woord?  Wij als CDA kregen het verwijt dat we geen tegenbegroting hadden gemaakt.
Natuurlijk hebben we dat niet gedaan. Het CDA Halderberge wil ook ook graag dat er veel plannen worden uitgevoerd.
Wij als CDA vinden echter dat dit alles niet zomaar  gemakshalve maar ” over de ruggen ” van de inwoners uit de 5 kernen
van de Gemeente Halderberge mag gaan.

Samen met de coalitie hadden we graag op zoek gegaan naar een betere oplossing! Het antwoord van de coalitie daarop was, dat bij ieder vast te stellen raadsvoorstel wordt bekeken wat dit voor gevolg heeft op de schuldenlast en de solvabiliteit.

De VVD haalde daarbij zijn neus op, met de woorden: “ de schuldquote is niet meer dan een aandachtspunt”.
Lekker gemakkelijk coalitie ! Samen Vooruit ?
Mooi voorbeeld is het afschaffen van de startersleningen. Het college komt met het voorstel om de startersleningen af te schaffen, maar dezelfde partijen (de coalitie) komen met een amendement om de startersleningen tijdelijk te behouden.
Dit riekt naar politiek op een vrij doorzichtige wijze.
Of denkt de huidige coalitie dat de inwoners van Halderberge dit toch niet door hebben!
Als sluitstuk komt de wethouder op het allerlaatste moment tot de conclusie dat er nog voldoende middelen zijn om de startersleningen in 2019 door te laten lopen. Wist wethouder Hans Wierikx dat niet voor de vergadering ?

Week 51 werden we door het college bijgepraat over het Religieus Erfgoed in Oudenbosch.
Het blijkt dat er achter de schermen hard is gewerkt. Dan is het toch zuur dat de problemen van een jaar geleden nog steeds niet zijn opgelost. Nog steeds is niet helder of alle partijen naar het cultuurcluster gaan.
In november 2017 was onze toenmalige CDA wethouder Dhr. Jan Paantjens al in gesprek met deze partijen.
Toen leek het dat hij er uit zou komen. Vreemd dat dit tot op heden niet is opgelost.
De heer Tijssen van de provincie gaf aan dat het heel verstandig is om de subsidieaanvraag voor de verkiezingen in te dienen, daar een nieuwe coalitie wel eens heel anders kan denken over de subsidie Erfgoedfabriek. Na de vorige verkiezingen is het totale subsidiebedrag voor het Erfgoedfabriek fiks verlaagd. Het CDA Halderberge is van mening dat we dit risico niet moeten nemen en de subsidieaanvraag voor de verbouwing van de Kapel zo snel mogelijk in moeten dienen.
Duidelijkheid over het cultuurcluster zorgt er ook voor dat de woningbouwvereniging en aannemersbedrijf Van Agtmaal in beweging komen. Tijdens deze avond hebben wij ook kennis kunnen maken met Mw. Lisette Ooms.
De kwartiermaakster voor dit belangrijke project.
Is zij de vrouw die met de oplossing komt of is het aan de raad om tot een verstandig besluit te gaan komen ?
Voor ons is het helder !
Als we de subsidies van de provincie niet kunnen verzilveren dan staat de toekomst van het cultureel erfgoed Oudenbosch op het spel. Als het aan het CDA ligt gaat dat niet gebeuren!

Wat in week 51 ook heeft gespeeld is het klimaatakkoord. Wat gaat dit voor ons betekenen?
Zoals in de krant stond: Groener gaan leven: Wen er maar aan! Woorden die bij de ene als verlossing komt, maar bij veel mensen gaan de wenkbrauwen fronsen. Het zal zo’n vaart niet gaan lopen hoor je vaak. Wij Nederlanders lopen weer voorop.

Wat gaat dit betekenen voor ons als gemeente Halderberge: gaan we initiatieven omarmen of hebben we andere ambities ?Tijdens de laatste raadsvergadering zei raadslid Sharona Malvet: Het gaat niet om Groen, maar gewoon Doen!
Woorden waar wij als CDA Halderberge ons volledig in kunnen vinden.

Bij deze een compliment voor onze wethouder Jan Mollen. In de krant kon ik lezen dat de scholen
in Oud-Gastel worden gesloopt en dat de terreinen worden ingezaaid met bloemen.
Dit om bijen te stimuleren.
Bedankt Jan Mollen, dat je het voorstel van het CDA Halderberge gaat uitvoeren. Wij zien dit zeker zitten.
Naast het feit dat het goed is voor bijen, geeft het een prachtige uitstraling voor de omgeving.
In Hoeven hebben we begin van dit jaar ook bloemen ingezaaid op het terreintje voor de begraafplaats.
Ondanks de zeer droge zomer, stond het terreintje in het najaar volop in bloei.
We hebben daar vele positieve reacties voor ontvangen. Het kan dus wel in Halderberge.
Past dit kleine project in het Deltabesluit Biodiversiteit dat deze week is vastgesteld ?
De LTO  ( Land en Tuinbouw Organisatie ) omarmen dit plan, maar dan moet daarvoor wel een eerlijke vergoeding komen. Agrariërs willen hieraan meewerken als er voor hen uiteraard ook iets bij te ” winnen ” valt.
Logisch toch. Neen hoor, de overheid maakt het de agrarische sector alleen maar moeilijk.
Boeren moeten alles uit de kast halen om voldoende fosfaatrechten te bemachtigen. Desnoods moet de rechter een besluit nemen. Dan lees ik in het blad ” De Nieuwe Oogst ” over kalveren. Telt een kalf van 15 dagen nu wel bij de fosfaatberekening of niet. Ik heb geprobeerd het te begrijpen en gelukkig  lukte mij het wel.
Maar of ik dat over een half jaar nog weet! Of is dan de regeling weer anders.  Helderheid!!!
Helderheid, dat willen de boeren hebben. Ik kan hier nog veel meer over schrijven, maar laten we het als plaatselijke Halderberge politici de agrariërs niet nog moeilijker maken dan het nu als is.

Met een vriendelijke groet van CDA fractievoorzitter Ad van Tetering,