Hoeven 2019

bijeenkomst provinciale weg N640

Op 28 Februari ll is er een openbare bijeenkomst geweest op het Gemeentehuis te Oudenbosch.
Aan de vele belangstellenden (  veel bewoners die aanwonend zijn aan de N640 ) werd door een vertegenwoordiger van de Provincie toegelicht wat het plan van aanpak  wordt m.b.t de N-640. Ook enige aanwonende Halderbergenaren aan de N640, hielden een prima betoog over dit toch wel zeer belangrijke aandachtspunt .
Bijgaand de teksten van enige insprekers die avond.

N640 ……..  Een stevig aandachtspunt in de lokale politiek van de Gemeente Halderberge
Speech :  Dhr. Jan Wijnen en Mevr. Marie-Louise Hoppenbrouwers.

CDA-Halderberge is verheugd dat de brug nabij A-B weg en Gors in Hoeven wordt vervangen.
De werkzaamheden zijn volop in uitvoering en dat betekent dat de ontsluiting van de Hoevense Beemden is gegarandeerd. Het CDA dringt er al enkele jaren op aan, om deze brug te vervangen. Landbouwverkeer kan weer gebruik maken van deze ontsluitingsweg, zonder dat er risico’s zijn om over deze brug te rijden.

Ad van Tetering
Fractievoorzitter CDA-Halderberge.

Verrassend / Vervelende ontwikkelingen omtrent braakliggend bouwperceel in kern van Hoeven.

In Hoeven ligt al een hele poos een braakliggend terrein, waar vroeger basisschool de Reuzelaar heeft gestaan. Op het terrein is een CPO- project gepland. Een CPO is een bouwsamenwerkingsverband tussen toekomstige woningeigenaren. Afgelopen week liet de gemeente weten, dat het gebied grotendeels vervuild is met DDT, een verdelgingsmiddel, dat begin jaren 70 al verboden werd, omdat het niet afbreekt in de natuur. Blijkbaar kon die vervuiling niet eerder worden vastgesteld. Feit is wel, dat er al behoorlijk wat vertraging op het bouwproject zat. Dat is nu weer verder vertraagd met waarschijnlijk 4 tot 6 maanden. Als je dan als aspirant-koper je eigen huis al verkocht hebt met de belofte, dat de nieuwe eigenaar binnen een afgesproken termijn het gekochte huis kan betrekken, heb je wel een groot probleem. Of als je een flinke poos een huis moeten huren (als je die in Halderberge al op korte termijn kunt vinden!) levert ook een pittige kostenpost op. Daarbij komt nog bij, dat de huidige bouwkosten gemiddeld 1% per maand stijgen.
Tel uit je winst!

Al met al is dit een hele vervelende ontwikkeling waarvan wij als CDA Halderberge vinden, dat de gemeente Halderberge  verantwoordelijk is. Daarom heeft het CDA vorige week een stevige Artikel 38 vraag ontwikkeling Reuzelaarterrein op poten naar het college van B&W gestuurd. ( click op de groene tekst ). Het CDA is van mening, dat Halderberge de toekomstige huiseigenaren op welke wijze dan ook moet compenseren. Wij houden u in deze blog op de hoogte van de komende ontwikkelingen!

Al langere tijd is de provincie met de bewoners in de weer om de provinciale weg  N640, die begint op Vosdonk in Etten-Leur en eindigt bij de rotonde van de Koepelbaan opnieuw in te richten. Dit met het oog op de renovatie van de weg, die gepland staat voor 2020. Het gedeelte van de N640, waar de neuzen van de betrokkenen niet bepaald in dezelfde richting staan spitst zich vooral toe op het gedeelte vanaf de rotonde in Hoeven bij de Hofstraat tot de reeds genoemde rotonde bij de Koepelbaan. Volgens de aanwonenden wordt er veel te hard gereden en is er sprake van veel (verkeers)onveiligheid. Er is een brede klankbordgroep, die voortdurend in overleg is met de provincie. Zo zijn er al ontwerpen en maatregelen besproken voor bijvoorbeeld de Sprangweg en Halderbergselaan in Hoeven, die over het algemeen goed werden ontvangen door de klankbordgroep. Echter, over de inrichting van de Bernardusstraat is men het allesbehalve eens. De N640 loopt voor een groot gedeelte door Halderberge. Vanwege dat simpele feit en het gegeven, dat de gemeente ook een eigen verantwoordelijkheid in deze heeft leek het de gemeenteraad een goed idee om alle betrokkenen en geïnteresseerden uit te nodigen op het gemeentehuis in Oudenbosch, zodat eenieder zijn of haar op- en aanmerkingen kan ventileren in een beeldbepalende vergadering. De provincie doet de aftrap, daarna worden enkele deskundigen gehoord en vervolgens kunnen bewoners hun zegje doen. De avond wordt vervolgd met verduidelijkende vragen vanuit de raadsleden en wordt tenslotte afgesloten door de provincie Brabant met een schets van het vervolg van het beslissingstraject over de inrichting van de weg. Hopelijk biedt de avond een podium aan alle deelnemers om wat betreft de inrichting van de N640 en dan met name de St. Bernardusstraat nader tot elkaar te komen.  De Fractie van het CDA maakt U er graag op attent dat deze bijeenkomst sterk kan gaan bijdragen aan de beeldvorming over de zorgen die er zijn over de N640. Kom daarom dan ook naar het gemeentehuis en neem deel aan het gesprek wat er dan gehouden zal worden.

Frank Rockx
Fractielid CDA Halderberge

Uitnodiging📩: Bestrijding criminaliteit – top debat met minister Grapperhaus

Georganiseerde criminaliteit: oplossing gezocht!

Op vrijdag 5 april 2019 organiseerde de CDA/EVP-fractie de Europa-conferentie in Breda
over grensoverschrijdende criminaliteit.

Georganiseerde criminaliteit heeft een ontwrichtend effect op ons dagelijks leven en in onze omgeving.
Door de combinatie van grote sommen geld en zware geweldsmiddelen van criminele netwerken, ligt ondermijning van de rechtsstaat op de loer. Bovendien maken deze criminelen gebruik van dezelfde voorzieningen als wij: ze vervoeren hun producten over de weg, huren huizen en geven hun geld uit. En net als wij, reizen ze zonder problemen de grens over in heel Europa. Ondertussen loopt de aanpak van criminaliteit nog wel steeds tegen grenzen aan.

Wat kan Europa/ Nederlandse overheid doen ( en wat de Gemeente Halderberge ) om onze politiediensten te helpen criminele netwerken zo snel mogelijk te ontmantelen?
Ook in de Gemeente Halderberge is en blijft het voor het CDA een stevig aandachtspunt op de politieke agenda !

Een kort CDA ” kijk in de tijd ” overzicht van Week 5 t/m 7 door de fractievoorzitter van de CDA Fractie / CDA Halderberge.

Op 29 januari zijn we als gemeenteraad door een vertegenwoordiging van de regio West-Brabant op de hoogte gebracht over de actuele stand van zaken. De Regio West-Brabant is duidelijk een andere koers ingegaan.
Het aantal mensen dat nu nog in dienst is, is slechts 11 personen. De regio West-Brabant stuurt met name op ontwikkelingen in de regio ten aanzien van werkgelegenheid en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Daarbij is van belang dat er een goede opleiding bij wordt ontwikkeld. Ook hebben zij aandacht voor het buitengebied.

Bij Dhr. Ruud Beerendonk ( CDA Fractielid Gemeente Halderberge) en ondergetekende kwam de vraag naar boven: ” Waar zijn ze nu concreet mee bezig ! ” Wij zijn van mening dat we als CDA fractie in de Gemeenteraad Halderberge tot heldere afspraken moeten kunnen geraken met de RWB. Wat gaan zij doen voor onze Gemeente Halderberge in totaal. ( 5 kernen )!!!

Op 31 Januari is er een open bijeenkomst geweest over ” afval ” als onderwerp . Saver heeft hiervoor een presentatie gehouden. Niet veel nieuws is hier besproken. Wat wel vernieuwend is voor de toekomst, is het inzamelen van blik.
Dat kan straks op de wijze plaatsvinden, zoals we nu glas inzamelen. Op 5 februari zijn we als fractie bijgepraat door
Dhr. Michiel Maas, directeur van het Marklandcollege, over de ontwikkelingen van het toekomstige Marklandcollege.
Een brede middelbare school, die we als CDA Halderberge voor de toekomst in de Gemeente Halderberge graag willen behouden. Op 28 februari a.s worden we als CDA Fractie/Gemeenteraad geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen en wat dit financieel voor de Gemeente Halderberge gaat betekenen.

Op 12 februari hebben we afscheid genomen van onze trouwe bode Henk Kerstens. Op zijn afscheidsreceptie waren vele mensen aanwezig. Henk , namens het CDA Halderberge bedankt voor alles wat je de afgelopen 41 jaar, in dienst van de gemeenschap, voor ons hebt betekend.

In een besloten bijeenkomst zijn we als raad geïnformeerd over de voortgang van het cultuurcluster Religieus erfgoed Oudenbosch. Ons CDA fractielid Mevr. Simone Dirven-van Aalst zal daar verder binnenkort nader e.e.a over gaan toelichten.

Het belangrijkste onderwerp voor het CDA op dit moment is het geplande groot onderhoud van de N640.
Wij als CDA zijn van mening dat het college een standpunt moet innemen naar de Provincie. Wat vinden wij als gemeenteraad en college belangrijk. Op ons initiatief is er 28 februari een beeldvormende bijeenkomst.
Dhr. Frank Rockx heeft hierover al een artikel aan gewijd in onze CDA website. ( Zie het artikel hieronder )

Op 15 februari zijn Dhr. Ruud Beerendonk en ondergetekende belangstellend naar de bijeenkomst in de voormalige kerk van  Stampersgat geweest. Grootse plannen zijn er over de bestemming voor het voormalige kerkgebouw en haar omgeving.
Dat deze ontwikkelingen voor het gebied rondom de voormalige kerk leeft in Stampersgat bleek wel uit de enorme belangstelling.  Het college van B&W Gemeente Halderberge en de Provincie Noord-Brabant omarmden de initiatieven van Dhr. Adrie Kuijstermans. Ook de fractie van het CDA Halderberge zal het proces m.b.t  de ontwikkeling van de  nieuwe ideeën en plannen die er voor zullen worden gemaakt , zeer welwillend gaan beoordelen wanneer deze zaken officieel gepresenteerd zullen gaan worden. Het CDA is de mening sterk toegedaan dat ook mede door goede initiatieven/plannen vanuit de lokale gemeenschap zelf, de leefbaarheid in de kern Stampersgat ( Gemeente Halderberge ) nog meer en beter gewaarborgd kan gaan worden voor de toekomst.

Voor nu weer ! …..   Met een vriendelijke groet
Fractievoorzitter CDA-Halderberge
Ad van Tetering

Een korte terugblik aan het begin van een nieuw jaar 2019 door de CDA fractievoorzitter.

Op 14 januari is de nieuwjaarsreceptie van CDA-Halderberge goed bezocht. Er is teruggeblikt naar 2018 en vooruit geblikt naar 2019. In het jaar 2019 zijn met name de verkiezingen van de Provincie, Waterschappen en de EU van belang. Voor de gemeente Halderberge zijn Dhr. Jan Paantjens,  Dhr. Jan van Leeuwen en ikzelf verkiesbaar.

Op 23 en 24 januari zijn de eerste commissievergaderingen van het jaar 2019 geweest.
Het voorstel “ Verkeersmaatregelen Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd” was verrassend.
De weg blijft nu een 50 km weg. Met name Lokaal Halderberge had ingezet op een (twee) 30 km-zone.
Voor mij heel bijzonder dat ze nu akkoord gaan met dit voorstel. De VVD was van mening dat er meer mogelijk was om de verkeersstromen positief te beïnvloeden. Helaas geen voorste, hoe dit te realiseren. Misschien helpt de tijdelijke verkeersdrempel tussen de spoorlijn en de rotonde. Zijn daar alle burgers blij mee?
De klankbordgroep was met deze optie niet positief. Bijzonder dat de wethouder dit toch gaat oppakken!

Wij als CDA hebben aandacht gevraagd voor de Vaartweg. Hier wordt veel te hard gereden, waardoor er regelmatig ernstige ongelukken gebeuren. De herinrichting tot een 60-km weg moet leiden tot een veiligere weg.
We zijn wel blij met een verkeersplateau ter hoogte van de Zwarthoofdseweg.

Door alle partijen werd aangedrongen op snelheidscontrole.

Het implementatieplan Omgevingswet “ in beweging met de omgeving” is door bijna alle partijen akkoord bevonden.
Wij als CDA zijn bezorgd of we tijdig de omgevingsvisie gereed hebben. De omgevingswet gaat 1 januari 2021 in, dan moeten we als Halderberge gesteld staan. Vergunningen die dan worden aangevraagd moeten binnen 8 weken zijn afgehandeld. Daarnaast moet alles digitaal benaderbaar zijn. Gaan we dat redden? Zo niet, wat heeft dat voor gevolgen voor de mensen die een vergunning aanvragen?

Daarnaast hebben we er op aangedrongen dat de samenwerking met de D6-gemeenten van groot belang is.
Als CDA zijn we van mening dat heel veel onderwerpen gezamenlijk opgepakt moeten worden.
Dan denken we aan de energietransitie, huisvesting arbeidsmigranten, aanpak ondermijnende criminaliteit enz.

Met het voorstel “ Bestemmingsplan Barlaqueseweg 4 te Oud-Gastel konden we ons helemaal vinden.
Prima ontwikkeling: verbreding van de agrarische sector en inzetten op dierenwelzijn, waardoor wordt voldaan aan keurmerk met 2 sterren. Dit voorstel heeft 27 bijlagen. Onvoorstelbaar, dat voor een kleine wijziging van het bestemmingsplan zoveel benodigd is. Hopelijk veranderd dat met de nieuwe omgevingswet. Verruiming van de maximale bouwblok oppervlakte is wat het CDA betreft noodzakelijk.

Op 24 januari is de werkgroep N640 bij elkaar geweest om nadere afspraken te maken over de openbare beeldvormende bijeenkomst op 28 februari. Zal het college dan toch een standpunt in gaan nemen? Of moet de raad dat voor hun gaan doen?

Op 25 januari heeft het CDA een bezoek gebracht bij Saver en de Kringloopwinkel. Een goed bezochte bijeenkomst die in het teken stond van de circulaire economie. Goed te horen dat de Kringloopwinkel volledig zelfstandig werkt en financieel niet afhankelijk is van de gemeenten.

Op 31 januari is er een openbare beeldvormende bijeenkomst over Afval. Een interessant onderwerp dat ons allen aanspreekt. Op 7 februari is de eerste Raadsvergadering van dit jaar. Gezien de onderwerpen, zal dit een korte vergadering zijn.

De fractie van het CDA is van mening dat de afslag 22 Rijksweg 17 tot de nieuw aangelegde rotonde de onveiligste verkeerssituatie van de gemeente Halderberge is. Om dit probleem aan te kaarten bij het college, hebben we als fractie een artikel 38 vraag ingediend. In het seniorenconvent ( samenkomst fractievoorzitters politieke partijen met college ) hebben we besloten om een avond te organiseren over de ontwikkelingen van de N640. Dit om gezamenlijk als raad standpunten uit te wisselen hoe de gemeente de weg wenst heringericht te willen hebben. Dit om een helder standpunt in te kunnen nemen naar de Provincie.

Met vriendelijke groet vanuit de CDA fractie.
Ad van Tetering
Fractievoorzitter CDA Halderberge

Voorzitter CDA fractie Gemeente Halderberge aan het woord !
Enige bespiegelingen over hetgeen in Week 50 en 51 / 2018 zich politiek in Halderberge heeft voorgedaan.

In week 50 ( 13 December ) was de laatste raadsvergadering van het jaar 2018. Tijdens deze vergadering hebben we als raad de gemeentelijke belastingen verhoogd met ca . 5% en de duurzaamheids- en blijverslening voorgoed (?) afgeschaft.
De zg. startersleningen kunnen nog een tijdje doorlopen, maar het ziet er naar uit dat deze lening ook
zijn langste termijn heeft gehad.

De fractie van het CDA Halderberge heeft geprobeerd zich  hard te maken om deze besluiten terug te draaien, maar dit was voor de coalitiepartijen VVD , Lokaal Halderberge en de WOS onbespreekbaar.
Sterker! ze moeten deze 5% verhoging doorvoeren om hun programma te kunnen realiseren.
Kostendekkendheid was het woord?  Wij als CDA kregen het verwijt dat we geen tegenbegroting hadden gemaakt.
Natuurlijk hebben we dat niet gedaan. Het CDA Halderberge wil ook ook graag dat er veel plannen worden uitgevoerd.
Wij als CDA vinden echter dat dit alles niet zomaar  gemakshalve maar ” over de ruggen ” van de inwoners uit de 5 kernen
van de Gemeente Halderberge mag gaan.

Samen met de coalitie hadden we graag op zoek gegaan naar een betere oplossing! Het antwoord van de coalitie daarop was, dat bij ieder vast te stellen raadsvoorstel wordt bekeken wat dit voor gevolg heeft op de schuldenlast en de solvabiliteit.

De VVD haalde daarbij zijn neus op, met de woorden: “ de schuldquote is niet meer dan een aandachtspunt”.
Lekker gemakkelijk coalitie ! Samen Vooruit ?
Mooi voorbeeld is het afschaffen van de startersleningen. Het college komt met het voorstel om de startersleningen af te schaffen, maar dezelfde partijen (de coalitie) komen met een amendement om de startersleningen tijdelijk te behouden.
Dit riekt naar politiek op een vrij doorzichtige wijze.
Of denkt de huidige coalitie dat de inwoners van Halderberge dit toch niet door hebben!
Als sluitstuk komt de wethouder op het allerlaatste moment tot de conclusie dat er nog voldoende middelen zijn om de startersleningen in 2019 door te laten lopen. Wist wethouder Hans Wierikx dat niet voor de vergadering ?

Week 51 werden we door het college bijgepraat over het Religieus Erfgoed in Oudenbosch.
Het blijkt dat er achter de schermen hard is gewerkt. Dan is het toch zuur dat de problemen van een jaar geleden nog steeds niet zijn opgelost. Nog steeds is niet helder of alle partijen naar het cultuurcluster gaan.
In november 2017 was onze toenmalige CDA wethouder Dhr. Jan Paantjens al in gesprek met deze partijen.
Toen leek het dat hij er uit zou komen. Vreemd dat dit tot op heden niet is opgelost.
De heer Tijssen van de provincie gaf aan dat het heel verstandig is om de subsidieaanvraag voor de verkiezingen in te dienen, daar een nieuwe coalitie wel eens heel anders kan denken over de subsidie Erfgoedfabriek. Na de vorige verkiezingen is het totale subsidiebedrag voor het Erfgoedfabriek fiks verlaagd. Het CDA Halderberge is van mening dat we dit risico niet moeten nemen en de subsidieaanvraag voor de verbouwing van de Kapel zo snel mogelijk in moeten dienen.
Duidelijkheid over het cultuurcluster zorgt er ook voor dat de woningbouwvereniging en aannemersbedrijf Van Agtmaal in beweging komen.
Tijdens deze avond hebben wij ook kennis kunnen maken met Mw. Lisette Ooms.
De kwartiermaakster voor dit belangrijke project.
Is zij de vrouw die met de oplossing komt of is het aan de raad om tot een verstandig besluit te gaan komen ?
Voor ons is het helder !
Als we de subsidies van de provincie niet kunnen verzilveren dan staat de toekomst van het cultureel erfgoed Oudenbosch op het spel. Als het aan het CDA ligt gaat dat niet gebeuren!

Wat in week 51 ook heeft gespeeld is het klimaatakkoord. Wat gaat dit voor ons betekenen?
Zoals in de krant stond: Groener gaan leven: Wen er maar aan! Woorden die bij de ene als verlossing komt, maar bij veel mensen gaan de wenkbrauwen fronsen. Het zal zo’n vaart niet gaan lopen hoor je vaak. Wij Nederlanders lopen weer voorop.

Wat gaat dit betekenen voor ons als gemeente Halderberge: gaan we initiatieven omarmen of hebben we andere ambities ?Tijdens de laatste raadsvergadering zei raadslid Sharona Malvet: Het gaat niet om Groen, maar gewoon Doen!
Woorden waar wij als CDA Halderberge ons volledig in kunnen vinden.

Bij deze een compliment voor onze wethouder Jan Mollen. In de krant kon ik lezen dat de scholen
in Oud-Gastel worden gesloopt en dat de terreinen worden ingezaaid met bloemen.
Dit om bijen te stimuleren.
Bedankt Jan Mollen, dat je het voorstel van het CDA Halderberge gaat uitvoeren. Wij zien dit zeker zitten.
Naast het feit dat het goed is voor bijen, geeft het een prachtige uitstraling voor de omgeving.
In Hoeven hebben we begin van dit jaar ook bloemen ingezaaid op het terreintje voor de begraafplaats.
Ondanks de zeer droge zomer, stond het terreintje in het najaar volop in bloei.
We hebben daar vele positieve reacties voor ontvangen. Het kan dus wel in Halderberge.
Past dit kleine project in het Deltabesluit Biodiversiteit dat deze week is vastgesteld.
De LTO  ( Land en Tuinbouw Organisatie ) omarmen dit plan, maar dan moet daarvoor wel een eerlijke vergoeding komen. Agrariërs willen hieraan meewerken als er voor hen uiteraard ook iets bij te ” winnen ” valt.
Logisch toch. Neen hoor, de overheid maakt het de agrarische sector alleen maar moeilijk.
Boeren moeten alles uit de kast halen om voldoende fosfaatrechten te bemachtigen. Desnoods moet de rechter een besluit nemen. Dan lees ik in het blad ” De Nieuwe Oogst ” over kalveren. Telt een kalf van 15 dagen nu wel bij de fosfaatberekening of niet. Ik heb geprobeerd het te begrijpen en gelukkig  lukte mij het wel.
Maar of ik dat over een half jaar nog weet! Of is dan de regeling weer anders.  Helderheid!!!
Helderheid, dat willen de boeren hebben. Ik kan hier nog veel meer over schrijven, maar laten we het als plaatselijke Halderberge politici de agrariërs niet nog moeilijker maken dan het nu als is.

Met een vriendelijke groet van CDA fractievoorzitter Ad van Tetering,

Reisverhaal van CDA Fractielid Frank Rockx   //////////    USA: een land in het kwadraat

Na een CDA- campagneactie eind november 2018, enkele weken na het overlijden van mijn geliefde Franka, zat partijgenoot Kees Groen naast me. Onder het genot van een bakje koffie zei hij zomaar plots tegen mij: ”Frank, wat zou je ervan vinden als mijn vrouw Laetitia en ik jou meenamen op vakantie”? Ik was zeer verbaasd en tegelijkertijd verguld met het genereuze aanbod van Kees. Toen ik wat aarzelend instemde met zijn vraag zei hij er meteen achteraan: “Je mag nog kiezen ook: China of Amerika!”   “Nou, zei ik vrijwel meteen: dan weet ik het wel. Dan wordt het Amerika!”

Voor zover de voorgeschiedenis.
Op 13 oktober j.l. was het zover: ik stapte met Laetitia (voor intimi kortweg Tiets genoemd) op het vliegtuig. Kees was ons al voorgegaan, omdat hij elders in de USA eerst nog wat zakelijke afspraken had. Na een vlucht van 10 en een half uur landden we in San Francisco. De strenge Amerikaanse douane liet ons liefst anderhalf uur in de rij staan voordat we werden toegelaten tot “het land van de onbegrensde mogelijkheden.”  Nou, die mogelijkheden werden dus meteen beperkt! Nadat we onze koffers in een motel hadden geparkeerd stapten we in de metro om het centrum van San Francisco te bezoeken. Na 2 dagen, waarin we onder andere over de beroemde Golden Gate Bridge reden, de beruchte gevangenis op het eiland Alcatraz bezochten , een bustour en meerdere wandelingen door de stad maakten gingen we echt “on the road” met een huurauto. Ik wil nog wel vermelden, dat ik schrok van het grote aantal (36.000!) zwervers, dat in San Francisco op straat loopt, ligt en slaapt. Ontluisterend voor een rijk land als de USA. Datzelfde beeld kwam aan het einde van onze reis nog een keer terug toen we Los Angeles aandeden. Na een lange rit in de auto was ons eerste reisdoel het Yosimeti-park: in het zeer bergachtige park viel me op, dat de bosbranden van vorig jaar veel schade hadden aangericht in het verder prachtige park, dat al in mooie herfstkleuren was gehuld. Dag 5 werd de eerste, echt adembenemende dag. Het werd een bij tijden emotioneel bezoek aan de reusachtige Sequoia- bomen in het gelijknamige park. Ik schoot vol toen ik de majestueuze boomreuzen voor me zag opdoemen. Tot 100 meter hoog en een doorsnee van 8 tot 11 meter! Wat voelde ik me nietig bij het aanschouwen van zoveel overweldigende natuur. Ik moet u zeggen: het werkt heel louterend en waarschijnlijk speelde nog wat onverwerkte rouw mogelijk mee.                  Wat een tegenstelling de dag erna. We reden naar en door Death Valley. Een desolaat gebied, waarin je de oneindige uitgestrektheid van de USA aan den lijve ondervindt. Aan de eindeloze wegen, die uiteindelijk leiden naar een kale, droge zoutvlakte, komt ogenschijnlijk geen einde. Je bent bijna oprecht blij, dat je een levend dier, een coyote, voor je camera  krijgt.  Over tegenstellingen gesproken: Las Vegas op dag 7. Amerika op zijn gekst, over de top en een volkomen van de pot gerukte stad, waarin vertier, gokken,seks en geld de hoofdrollen vertolken. We liepen op een gegeven moment met zijn drieën door een overdekte straat, waarin te midden van live -muziek topless- dames, verkleed als nonnetjes, een act opvoerden, die ik op geen enkele wijze kon plaatsen. Mijn mond kon niet verder open……      In het hotel boven slapen en gokken beneden: dat is het beeld van de gokstad, wat ik waarschijnlijk nooit mee kwijtraak. En wat te denken van een heuse replica van de Eiffeltoren midden in de stad: compleet gekkenhuis, maar wel leuk!   De volgende dag een heuse reisdag met weer eindeloze wegen op weg naar wat het hoogtepunt van de reis moest worden: de Grand Canyon.  Voordat we daar aankwamen brachten tussendoor een bezoek aan de Hooverdam , genoemd naar de 35e president van Amerika  Herbert Hoover, die in de jaren dertig van de vorige eeuw voor de aanleg van de dam had geijverd. Een imposant bouwwerk, waarbij aangetekend dient te worden, dat ook daar de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar zijn: in het stuwmeer is het waterpeil  vanaf de jaren 80 meer dan 20 meter gezakt. Dat moeten ze eens wat vaker tegen meneer Trump vertellen…..

En toen….was daar de Grand Canyon. Kees en Tiets hadden al eens eerder een helikoptervlucht erboven gemaakt. Ze drongen er (terecht) bij mij op aan, dat ik hetzelfde zou doen. Tezamen met 2 Duitse echtparen stapte ik een grote, groene heli. Het eerste kwartier vlogen we over louter dennenbomen. Niet zo heel spannend, maar toen we over de rand van de canyon in een diepte van ruim 1600 meter keken was dat een zo overweldigende ervaring, dat de tranen bij de mevrouw naast me spontaan over haar wangen biggelden. Toen had ook ik het even niet breed…. Veel te snel was de vlucht voorbij, maar een blijvende herinnering was geboren. De rest van die dag reden met een shuttle-bus langs de canyon naar verschillende uitkijkposten van dit wereldwonder. Prachtig!  Onderweg maakten we meerdere kiekjes van een groot soort herten, elken genaamd, die daar onverstoorbaar rondlopen en zich niets van de toeristen aantrekken. Eerlijk gezegd waren de bezoeken aan de Grand Canyon  en de sequoia`s de absolute hoogtepunten van mijn reis. Toch was de dag erna bijna net zo indrukwekkend. We bezochten Antilope-canyon. U zult misschien denken: alweer zo’n gat in de grond, maar dit was zo anders.
Gelegen in een Indianenreservaat daal je met een klein groepje af via steile trappen naar de bodem van een canyon, waar je vervolgens de kracht van water door de eeuwen heen van dichtbij kunt aanschouwen. Glad geschuurde wanden, die door de bijzondere lichtinval een betoverend effect hebben. Ik heb daar de mooiste plaatjes van de reis kunnen schieten en veelvuldig met familie en vrienden gedeeld. Kreeg daar van hen na afloop van de reis de meeste complimenten over. We sloten de bezoeken aan de canyons af met Bryce-canyon en Zionpark, waarbij vooral de kleuren en het indrukwekkend landschap je blijven verbazen. Je moet het in dit deel van de USA niet hebben van mooie flora en fauna,want het is allemaal droog en dor, maar het bijzondere landschap maakt alles goed. En weer moesten we daarna vele kilometers maken om terug te rijden naar San Diego, waar we twee dagen bleven. In die stad gingen we zelfs even cultureel doen, want in het daar gelegen Balboa-park bezochten we het San Diego museum of art, waar een echte Degas, Van Gogh en van Ruijsdael te zien waren.
Geen prutsmuseumpje dus….! In datzelfde park was ook een prachtige botanische tuin en een woestijnachtige rotstuin. Het park is zo groot, dat we na afloop heel goed moesten zoeken waar we ook alweer onze auto hadden geparkeerd.
Het rondrijdende treintje bracht uitkomst. Ook dat is Amerika: groot, groter, grootst!                                                                                            De laatste drie nachten en twee dagen waren we in de wereldstad Los Angeles. Natuurlijk bezochten we de beroemde Santa Monica- pier (daar eindigt route 66) en Marina Harbour. Onze vakantie sloten we af met een bustour door de stad, waar we over de sterrentegels liepen op de Hollywoord  Boulevard en de huizen van de beroemdheden zagen in Beverly-Hills  en Brentwood. Toch maakte de stad van 15 miljoen inwoners niet zoveel indruk op mij als San Francisco. En toen de terugvlucht naar Amsterdam met de wind in de rug: de vlucht duurde een uur korter dan de heenreis.

Al met al een onvergetelijke reis waar ik met veel plezier en dierbare herinneringen op terugkijk.                                                                  En wat vond ik nu van de Amerikanen? Ze zijn vriendelijk, oppervlakkig en informeel. Vriendelijk als je met hen kennismaakt, oppervlakkig omdat je snel merkt, dat ze niet echt in je geïnteresseerd zijn. Je bent voor hen vooral iemand, aan wie ze kunnen verdienen en informeel, als ze je steeds in een restaurant aanspreken met: “Hi guys, what can i do for you!”                                      Slotopmerking: zonder die geweldige luitjes Kees en Laetitia Groen was deze reis nooit werkelijkheid geworden.
Ik ben hen dan ook zeer erkentelijk, dat ik met hen mee op reis mocht.
Ik hou me aanbevolen voor een volgende keer…..!!

Frank Rockx