Bosschenhoofd 2018

Er is tijdens de afgelopen Commissievergadering B&O ( Beheer en Ontwikkeling ) dd 28-11-2018 inhoudelijk gereageerd door het CDA Fractielid Dhr. Ruud Beerendonk, namens de CDA Fractie in de Gemeenteraad Halderberge , aangaande de agendapunten 3:  Bestemmingsplan Uilenspiegelstraat 12 Bosschenhoofd  ;  4: Bestemmingplan Hoenderparkdreef 14 Bosschenhoofd en 6: Starters- duurzaamheids- en blijversleningen.
Voor lezing van het inhoudelijke commentaar , click hier !

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Dhr. Wim van den Donk bracht op 29 November l.l een bezoek aan de  Gemeente Halderberge.

De Fractievoorzitters van de 6 politieke partijen zijn in overleg geweest met de Commissaris en het College van B&W.
Het was een zeer open gesprek , waarbij de Commissaris er blijk van gaf goed op de hoogte te zijn van hetgeen er in de Gemeente Halderberge speelde. Halderberge staat bij de commissaris van de Koning bekend als een gemeente die haar zaken goed op orde heeft. Punten die onder de aandacht zijn gebracht:
– De ondermijnende criminaliteit, die ook Halderberge in zijn grip heeft.
– Herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing moet mogelijk zijn.
– Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA ) moet in stand blijven
om onderhoud aan landschappelijke beplanting te waarborgen.
– Transitie in de veeteelt gaat te snel,waardoor bedrijven in de problemen komen.
– Basisnetspoor is zorgelijk door de enorme toename van het aantal goederentreinen.
De leefbaarheid in Oudenbosch staat er door onder druk.
Toename van het aantal ketelwagons van 10.000 naar 50.000 per jaar.
– Ontwikkelingen Cultureel Erfgoed Oudenbosch loopt voorspoedig.
Ook conferentieoord Bovendonk heeft de aandacht bij de Provincie Staten van Noord-Brabant.

Artikel 38 vragen en antwoorden
Raadsleden hebben op grond van de gemeentewet art. 155 en het reglement van orde het recht om
schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden
ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het college te krijgen.

Art.38 CDA vraag m.b.t Veiligheidsgevoel inwoners Gemeente Halderberge dd 08-11-2017
Antwoordbrief College B&W dd 07-12-2017

Artikel 38 CDA vraag—Onderhoud bermen en watergangen dd 18-01-2018
Antwoordbrief College B&W dd 23-02-2018

Art.38 CDA vraag m.b.t melden van een Misdaad ‘Anoniem’ in de Gemeente Halderberge dd 26-06-2018
Antwoordbrief College B&W dd 27-06-2018

Art.38 CDA vraag m.b.t ‘aanpak druglabs’ in de Gemeente Halderberge dd 06-09-2018
Antwoordbrief College B&W dd 09-10-2018

Artikel 38 CDA vraag—differentiatie OZB voor sportclubs en andere organisaties en verenigingen met maatschappelijke/socialiserende functie dd 18-11-2018
Antwoordbrief College B&W dd 06-12-2018

Amendement ingediend door de heer Ruud Beerendonk in de raad van de gemeente Halderberge,
in vergadering bijeen op 8 november 2018, namens de fractie van het CDA Halderberge.
Gelet op: Raadsvoorstel: “Vaststelling Programmabegroting 2019” Het gaat goed in Nederland.
De economie draait geweldig, maar de gewone burger merkt daar weinig of niets van. Dit komt aan de ene kant omdat de loonindexeringen minimaal zijn en aan de andere kant blijven de kosten toenemen. Deze toenemende kosten worden met name veroorzaakt door belastingverhogingen. Zo gaat het laag btw-tarief per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit raakt iedereen! In deze programmabegroting wordt voorgesteld de lastendruk voor de inwoners van Halderberge fors te verhogen. Deze verhoging is nodig om het collegewerkprogramma te kunnen bekostigen. Met dit voorstel vragen we het college haar ambities zodanig bij te stellen dat de totale lastendruk met maximaal 2% wordt verhoogd. Wij verzoeken de raad om gezamenlijk te bezien waar we die ambities voor de komende jaren bij kunnen stellen teneinde de kosten voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Constaterende dat: – De ambities van het college voor de komende jaren hoog zijn; – Daarvoor extra financiële middelen benodigd zijn; – Daarvoor een groot aantal extra gemeentelijk personeel benodigd is; – Daardoor de lastenverhoging voor de inwoners van Halderberge fors moet stijgen; – De tarieven voor meerpersoonshuishoudens met huurwoning stijgen met 5,56% – De tarieven voor meerpersoonshuishoudens met eigen woning stijgen met 4,27% – De tarieven voor eenpersoonshuishoudens met huurwoning stijgen met 5,55% – De tarieven voor eenpersoonshuishoudens met eigenwoning stijgen met 4,07% gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 32 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge; besluit: – De lastendruk voor de inwoners van Halderberge voor 2019 ten opzichte van 2018 (en ook voor de meerjarenbegroting) verder te beperken tot een maximale verhoging van totaal 2%. – Samen met de raad het ambitieniveau van het college zodanig aanpassen,dat hieraan kan worden voldaan. – In de raadsvergadering van 12 december 2018 de verordeningen voor de gemeentelijke belastingen zodanig vast te stellen, dat ze voldoen aan een maximale verhoging van 2% ten opzichte van 2018. en gaat over tot de orde van de dag.
Het amendement wordt verworpen met 5 stemmen voor (CDA (3), Progressief Halderberge) en
14 stemmen tegen (VVD, Lokaal Halderberge en WOS). ” Samen Vooruit ”
Stemverklaring de heer Van Tetering namens CDA:
In de inhoud van de programmabegroting kunnen wij ons in principe in vinden maar wij vinden alleen de lastenverhoging te hoog, vandaar deze stemverklaring. Daarom kunnen wij niet instemmen met deze programmabegroting.

Art.38 CDA vraag Inzameling Afval in de 5 kernen van Gemeente Halderberge dd 25-10-2018
Antwoordbrief College B&W dd 22-11-2018

Motie ingediend door CDA raadslid mevrouw Simone Dirven-van Aalst
Vijfenzeventig jaar bevrijding de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 8 november 2018,
gelet op het voorstel tot het ‘Vaststellen van de programmabegroting 2019’; constaterende dat;
– onze Oranjecomite’s en diverse andere verenigingen al druk doende zijn met de voorbereiding van allerlei activiteiten voor de herdenking van vijfenzeventig jaar bevrijding; – de initiatieven zich tot nu richten op de eigen kern;
– er geen gemeentelijke stuurgroep is die de coordinatie op zich neemt;
– de initiatiefnemers niet beschikken over extra financiële middelen voor het organiseren van deze activiteiten;
– het positieve begrotingssaldo over 2019 € 21.706 bedraagt;
– de raad en het college initiatieven vanuit de inwoners van onze gemeente hoogst waarderen; overwegende dat;
– Noord-Brabant de bevrijding van de provincie groots vanaf september 2019 groots gaat herdenken;
– er een stuurgroep, onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning Wim van den Donk, is ingesteld om de activiteiten te coördineren en te stimuleren; – de provincie en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg samen 10 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld;
– De vijf kernen van Halderberge in oktober 1944 zijn bevrijd.
– Op 5 mei 1945 de Duitsers capituleerden en de Nationale bevrijding op die dag wordt herdacht.
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Halderberge; verzoekt het college van B&W:
– in overleg met de Oranjeverenigingen een stuurgroep in te stellen ter coördinatie en stimulatie van de
activiteiten; – gezien het positieve begrotingssaldo over 2019 de eventuele financiële gevolgen mee te nemen bij de
zomernota 2019; en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming Motie (75 jaar bevrijding)
De motie wordt verworpen met 5 stemmen voor (CDA (3), Progressief Halderberge) en
14 stemmen tegen (VVD, Lokaal Halderberge en WOS). ” Samen Vooruit ”
Toezegging: Burgemeester Mevr. J. Vonk-Vedder merkt op de motie niet over te nemen, maar zal in contact treden.

Motie ingediend door CDA raadslid mevrouw Simone Dirven-van Aalst
de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 8 november 2018
Gelet op: Raadsvoorstel: “Vaststelling Programmabegroting 2019” Constaterende dat:
– Ondermijning een steeds groter probleem is in onze gemeente en provincie;
– De capaciteit van politie, opsporingsambtenaren en andere overheden te kort schiet;
– De ondermijningswet nog steeds niet van kracht is, terwijl deze al voor de zomer van 2018 beloofd was;
– Er bijna wekelijks drugs gerelateerde dumpingen zijn in ons buitengebied;
– De drugsdumpingen zich verplaatsen naar de wijken en dorpen;
– De veiligheid van onze bewoners steeds meer in het geding is.
Overwegende dat
– Er meer recherche bij de politie nodig is met specialisme zoals synthetisch drugsbestrijding en cybercrime;
– Het Rijk de Brabantse gemeenten moet helpen om dit probleem onder controle te krijgen;
– De Ondermijningswet zo spoedig mogelijk actief moet worden;
– De nodige (financiële)middelen voor onze gemeentes nodig zijn om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen;
– Meer BOA’s alleen helpen als ze effectiever worden ingezet.
– Betere samenwerking tussen gemeenten en politie op gebied van opsporing
Verzoekt het college:
– Met de burgemeesters van de Brabantse gemeenten een lobbytraject richting Den Haag te starten om de
Ondermijningswet zo spoedig mogelijk in werking te laten treden;
– De gemeenteraad in het eerste kwartaal 2019 te informeren over de stand van zaken rondom de ondermijningswet;
– De samenwerking tussen de verschillende overheden te intensiveren;
– Samen met de politie te komen tot uitbreiding van het recherche apparaat;
Motie (ondermijning) wordt verworpen met 5 stemmen voor (CDA (3), Progressief Halderberge) en
14 stemmen tegen (VVD, Lokaal Halderberge en WOS). ” Samen Vooruit “

Motie ingediend door de heer Frits Harteveld ( Oppositie Progressief Halderberge )
Plastic Promise  De raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Kennis genomen te hebben van de programmabegroting 2019, Constaterende dat:
– 4,8 miljoen tot 12,7 miljoen ton plastic jaarlijks in onze zeeën en oceanen terecht komt waarvan 43% wegwerpplastic is;
– als er niets verandert, onze zeeën en oceanen in 2050 meer plastic bevatten dan vis;
– veel plastic flessen gemaakt zijn van PET (polyethyleentereftalaat), dat bijna onafbreekbaar is;
– veel soorten plastic een afbreektijd van 500 jaar kennen;
– plastic in ons ecosysteem een gevaar vormt voor mens en dier;
– de oceanen in toenemende mate vervuild worden door onder andere plastic (de zogenaamde plasticsoep);
– plastic zwerfafval in de agrarische sector een toenemend probleem is als gevolg van het maaien van het gras dat vervuild is met onder andere plastic;
– er inmiddels zelfs plastic is teruggevonden in de lucht die we inademen;
– Halderberge meedoet met de statiegeldalliantie met als doel dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd zodat er minder zwerfafval ontstaat, maar dat de voorbereiding hiervan nog minimaal twee jaar duurt zei de staatssecretaris in juli 2018;
– bij allerlei verschillende soorten (sport)evenementen/bijeenkomsten in Halderberge plastic wordt gebruikt.
Overwegende dat:
– Plastic Promise een landelijke beweging binnen de evenementenindustrie is, die actief is op het gebied
van verantwoord plastic gebruik;
– Organisatoren van evenementen hun bijdrage leveren aan het doel om binnen drie jaar tijd minimaal
vijftig procent van alle plastic wegwerpartikelen door herbruikbare producten te vervangen of dat plastic
hoogwaardig wordt gerecycled;
– Er nu actie dient te worden ondernomen om de plasticvervuiling tegen te gaan.
Gelet op artikel 33 van het ‘Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Halderberge’;
Verzoekt het college:
1 om in overleg met de organisatoren van (sport)evenementen/bijeenkomsten in Halderberge eisen
te stellen aan duurzaamheid door afspraken te maken over het plastic gebruik om plastic door
herbruikbare wegwerpartikelen te vervangen of dat plastic hoogwaardig wordt gerecycled;
2 om in overleg met de ZLTO Halderberge een actiewerkplan op te stellen om plastic zwerfafval te
verminderen. En gaat over tot de orde van de dag.
Motie Plastic Promise
Stemverklaring de heer van Tetering:
Het CDA kan zich hier in vinden, het is weer een stap om duurzamer en ervoor te zorgen dat het
buitengebied schoner wordt van de afvalstoffen en wat ons betreft kan het ook breder, maar daar
gaan we wellicht later over nadenken. Dus wij kunnen hiermee instemmen.
De motie wordt verworpen met 5 stemmen voor (CDA (3), Progressief Halderberge) en
14 stemmen tegen (VVD, Lokaal Halderberge en WOS). ” Samen Vooruit “