Blog Hoeven

Inwoners van Hoeven in contact met !

 

 

 

 

Overzicht Hoeven 2018
Overzicht Hoeven 2019

bijeenkomst provinciale weg N640

Op 28 Februari ll is er een openbare bijeenkomst geweest op het Gemeentehuis te Oudenbosch.
Aan de vele belangstellenden (  veel bewoners die aanwonend zijn aan de N640 ) werd door een vertegenwoordiger van de Provincie toegelicht wat het plan van aanpak  wordt m.b.t de N-640. Ook enige aanwonende Halderbergenaren aan de N640, hielden een prima betoog over dit toch wel zeer belangrijke aandachtspunt .
Bijgaand de teksten van enige insprekers die avond.

N640 ……..  Een stevig aandachtspunt in de lokale politiek van de Gemeente Halderberge
Speech :  Dhr. Jan Wijnen en Mevr. Marie-Louise Hoppenbrouwers.

CDA-Halderberge is verheugd dat de brug nabij A-B weg en Gors in Hoeven wordt vervangen.
De werkzaamheden zijn volop in uitvoering en dat betekent dat de ontsluiting van de Hoevense Beemden is gegarandeerd. Het CDA dringt er al enkele jaren op aan, om deze brug te vervangen. Landbouwverkeer kan weer gebruik maken van deze ontsluitingsweg, zonder dat er risico’s zijn om over deze brug te rijden.

Ad van Tetering
Fractievoorzitter CDA-Halderberge.

Verrassend / Vervelende ontwikkelingen omtrent braakliggend bouwperceel in kern van Hoeven.

In Hoeven ligt al een hele poos een braakliggend terrein, waar vroeger basisschool de Reuzelaar heeft gestaan. Op het terrein is een CPO- project gepland. Een CPO is een bouwsamenwerkingsverband tussen toekomstige woningeigenaren. Afgelopen week liet de gemeente weten, dat het gebied grotendeels vervuild is met DDT, een verdelgingsmiddel, dat begin jaren 70 al verboden werd, omdat het niet afbreekt in de natuur. Blijkbaar kon die vervuiling niet eerder worden vastgesteld. Feit is wel, dat er al behoorlijk wat vertraging op het bouwproject zat. Dat is nu weer verder vertraagd met waarschijnlijk 4 tot 6 maanden. Als je dan als aspirant-koper je eigen huis al verkocht hebt met de belofte, dat de nieuwe eigenaar binnen een afgesproken termijn het gekochte huis kan betrekken, heb je wel een groot probleem. Of als je een flinke poos een huis moeten huren (als je die in Halderberge al op korte termijn kunt vinden!) levert ook een pittige kostenpost op. Daarbij komt nog bij, dat de huidige bouwkosten gemiddeld 1% per maand stijgen.
Tel uit je winst!

Al met al is dit een hele vervelende ontwikkeling waarvan wij als CDA Halderberge vinden, dat de gemeente Halderberge  verantwoordelijk is. Daarom heeft het CDA vorige week een stevige Artikel 38 vraag ontwikkeling Reuzelaarterrein op poten naar het college van B&W gestuurd. ( click op de groene tekst ). Het CDA is van mening, dat Halderberge de toekomstige huiseigenaren op welke wijze dan ook moet compenseren. Wij houden u in deze blog op de hoogte van de komende ontwikkelingen!

Al langere tijd is de provincie met de bewoners in de weer om de provinciale weg  N640, die begint op Vosdonk in Etten-Leur en eindigt bij de rotonde van de Koepelbaan opnieuw in te richten. Dit met het oog op de renovatie van de weg, die gepland staat voor 2020. Het gedeelte van de N640, waar de neuzen van de betrokkenen niet bepaald in dezelfde richting staan spitst zich vooral toe op het gedeelte vanaf de rotonde in Hoeven bij de Hofstraat tot de reeds genoemde rotonde bij de Koepelbaan. Volgens de aanwonenden wordt er veel te hard gereden en is er sprake van veel (verkeers)onveiligheid. Er is een brede klankbordgroep, die voortdurend in overleg is met de provincie. Zo zijn er al ontwerpen en maatregelen besproken voor bijvoorbeeld de Sprangweg en Halderbergselaan in Hoeven, die over het algemeen goed werden ontvangen door de klankbordgroep. Echter, over de inrichting van de Bernardusstraat is men het allesbehalve eens. De N640 loopt voor een groot gedeelte door Halderberge. Vanwege dat simpele feit en het gegeven, dat de gemeente ook een eigen verantwoordelijkheid in deze heeft leek het de gemeenteraad een goed idee om alle betrokkenen en geïnteresseerden uit te nodigen op het gemeentehuis in Oudenbosch, zodat eenieder zijn of haar op- en aanmerkingen kan ventileren in een beeldbepalende vergadering. De provincie doet de aftrap, daarna worden enkele deskundigen gehoord en vervolgens kunnen bewoners hun zegje doen. De avond wordt vervolgd met verduidelijkende vragen vanuit de raadsleden en wordt tenslotte afgesloten door de provincie Brabant met een schets van het vervolg van het beslissingstraject over de inrichting van de weg. Hopelijk biedt de avond een podium aan alle deelnemers om wat betreft de inrichting van de N640 en dan met name de St. Bernardusstraat nader tot elkaar te komen.  De Fractie van het CDA maakt U er graag op attent dat deze bijeenkomst sterk kan gaan bijdragen aan de beeldvorming over de zorgen die er zijn over de N640. Kom daarom dan ook naar het gemeentehuis en neem deel aan het gesprek wat er dan gehouden zal worden.

Frank Rockx
Fractielid CDA Halderberge

Tijdens de Commissievergadering Beheer en Ontwikkeling dd 23-01-2019 is door het CDA Raadslid Dhr. Ruud Beerendonk met kritische en bezorgde blik een zienswijze verwoord inzake de ontwikkelingen voor implementatie van de omgevingswet “ In beweging met de omgeving ” in de Gemeente Halderberge.

Voorzitter, we behandelen vanavond de grootste wettelijke verandering In Nederland. Een groot aantal wetten worden samengevoegd tot een wet, de omgevingswet. Zoals het er nu voor staat, gaat de wet in op 1 januari 2021. Dat lijkt ver weg, maar dat is zeker niet het geval, het is een zeer ambitieuze planning. Omgevingsvergunningen die daarna worden aangevraagd moeten binnen 4 weken worden afgehandeld. Tevens moet ook het digitaal stelsel omgevingswet volledig op orde zijn. Een grote klus. Daarna moet in 2028 het omgevingsplan zijn vastgesteld. Terugblikkend naar de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied, wat heel veel tijd heeft gekost, is het geen zaak van sprint, looppas, wandel en slenter.
Maar een sprint tot het eind.

Wat we ons afvragen is wat voor stappen er gezet zijn in de periode van 1 maart 2017 tot nu. Op 1 maart 2017 hebben we het implementatieplan Omgevingswet voor de De6 vastgesteld (dat overigens veel lijkt op dit plan). In juni 2018 het koersdocument implementatie omgevingswet gemeente Halderberge en nu ligt het implementatieplan Omgevingswet “In beweging met de omgeving” voor ons. Het wordt inderdaad de hoogste tijd dat we in beweging komen. Wij vragen ons dan ook af, wat er de afgelopen twee jaar is gedaan? Er zijn in den landen gemeenten die de omgevingsvisie al hebben vastgesteld.

Als CDA vragen we ons ook af, waarom de gemeenten van de D6 hebben besloten ieder voor zich een eigen omgevingsvisie op te stellen. In het koersdocument wordt gesproken over een werkgroep D6 op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat gaat deze werkgroep voor ons betekenen en wie participeren daarin? Dat zouden we graag van de wethouder willen horen.

Er zijn naar de mening van het CDA heel veel onderwerpen/problemen/uitdagingen die we juist als regio moeten oppakken en niet alleen als Gemeente Halderberge. Alleen zijn we daar te kwetsbaar voor en zal door de Provincie ook kritisch worden beoordeeld met alle gevolgen van dien.

Om een aantal onderwerpen op te noemen:

  1. Huisvesting arbeidsmigranten. We hebben het gevoel dat dit onderwerp steeds vooruit geschoven wordt. De provincie dringt er op aan om dit met elkaar op te pakken. College hoe gaan we dit doen?
  2. Energietransitie: Daar zullen we met de regio naar moeten kijken. Gaan we als Halderberge zonneweiden aanleggen? Of laten we dat ons overkomen. Op de grens van onze gemeente wordt nu een grote zonneweide aangelegd. Hebben we daar iets van mogen vinden?
  3. Woningbouwprogramma: Gaan we dat gezamenlijk oppakken of ieder voor zich. Gezien het verleden lijkt het ons verstandig dat gezamenlijk op te pakken.
  4. Ontwikkeling agrarische sector. Teeltondersteundende voorzieningen glastuinbouw. Het moet toch afgelopen zijn, dat ondernemers in Etten-Leur en Zundert met andere regels te maken hebben dan in Halderberge. Het is nu de tijd om dit op te lossen.
  5. Ondermijnende criminaliteit. Daarvoor kun je jezelf afvragen of dat daarvoor alleen voor de D6 gemeenten een visie moet worden opgesteld, of nog breder. Waarom in Rucphen aan de slag om alle gebouwen in het buitengebied te controleren en bij ons niet?

In het implementatieplan lezen we over dit soort onderwerpen niets. Graag horen we van de wethouder hoe het college dit denkt aan te pakken.

Wat we wel lezen in het implementatieplan is dat we niet weten hoe de route exact gaat verlopen. Middels loslaten, experimenteren, leren en bijstellen moeten we er uiteindelijk komen. Veel woorden, minder daden, dit baart ons zorgen. De tijd van experimenteren, burgerparticipatie enz is kort.

Het lijkt alsof we continue moeten bijstellen, maar de focus ligt op 1 januari 2021. Dit is een korte periode waarin er veel moet gebeuren. Wat we de komende jaren exact gaan doen is voor ons niet helder en brengt naar onze mening grote risico’s met zich mee. Na 1 januari 2021 gaat de nieuwe omgevingswet in en zullen we hieraan invulling moeten geven. Zijn we hier niet klaar voor, kan dit leiden tot vervelende kostbare juridische consequenties. Voor de inwoners van onze gemeente kan dat betekenen dat er geen vergunningen kunnen worden verstrekt. Ziet het college dit ook als een risico?

Wat voor ons niet helder is, is de periode na 1 januari 2021. Hoe wordt omgegaan met de huidige bestemmingsplannen. Blijven die gewoon doorlopen en moeten die voor 2028 zijn opgenomen in het op te stellen omgevingsplan? Daarnaast hebben we een aantal beleidsstukken vastgesteld. Op welke wijze kunnen we die opnemen in het omgevingsplan. Dan denken we o.a. aan Mobiliteitsplan, landschapsbeleidsplan, Sociaal Domein, Groenbeleidsplan enz.

In de eerste helft van 2019 wordt een communicatiestrategie en communicatieplan opgesteld. De vraag die bij ons opkomt: krijgen we die nog te zien als raad, zodat we er nog iets van kunnen vinden. We hopen dat dit plan uiterlijk maart gereed is, dit om de snelheid er in te houden.

Ruud Beerendonk CDA Fractielid Gemeente Halderberge.