Blog Hoeven

Inwoners van Hoeven in contact met ! 
                                                                                           
                                                                                                

              F.M.M.M. ( Frank ) Rockx                                                                            J.CM. ( Jan ) Paantjens

Adres: Pres. Hopstakenlaan 147                                                               Adres: Dorpsstraat 70
Postcode: 4741 DX                                                                                            Postcode: 4751 AM
Woonplaats: Hoeven                                                                                        Woonplaats: Oud Gastel
Mobiel: 06-44451077                                                                                     Telefoonnummer: 0165-514063
Telefoonnummer: 0165-504872
Emailadres: f.rockx@halderberge.nl                                                        Emailadres: j.paantjens@halderberge.nl

Overzicht Hoeven 2018
Overzicht Hoeven 2019

Van: Ad Schouw
Verzonden: zondag 2 februari 2020 20:24:35 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Simone Dirven; Frank Rockx; Jan Paantjes; Ruud Beerendonk
Onderwerp: Villapark Pagnevaart

Geachte Fractie,

Naar aanleiding van het bezoek aan “Villapark Pagnevaart “heb ik de volgende opmerkingen.
Algemeen: “Villapark Pagnevaart”is een klein eenvoudig complex recreatiewoningen zonder aanvullende voorzieningen.

Het ligt ingeklemd tussen Molencate Bosbad Hoeven  en Camping De Haspel. Iets verderop maakt Camping “De Wildert “het recreatieaanbod in Hoeven compleet.  Villapark Pagnevaart is te klein en te simpel om zelfstandig op de recreatiemarkt te kunnen opereren . Er ontbreken voorzieningen als een kleine supermarkt, een zwembad, speelvoorzieningen en recreatiemogelijkheden. Aansluiting bij Molencate Bosbad zou voor de hand liggen om als recreatievoorziening te overleven.

Nu is het een mislukte investering zowel voor de particulieren die hier een vakantievilla hebben gekocht als belegging als voor de grotere partij. De eigenaren hebben nu hun investering rendabel weten te maken door illegale huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente heeft dit al lange tijd gedoogd, althans is niet handhavend opgetreden.

Nu ligt de vraag tot legalisering van deze situatie voor.  Op zich is het een aanvaardbare vorm van huisvesting voor arbeidsmigranten die hier kortdurend verblijven. In de praktijk verblijven veel arbeidsmigranten hier langer omdat ze een redelijk vaste betrekking hebben bij de industriële en logistieke bedrijven in de groot regio West-Brabant en Zuid-Holland.

Bij legalisatie voegt de gemeente Halderberge in een klap 160 woningen aan haar wooncontigent toe. Vragen: Krijgen de huizen dan een eigen huisnummer? Zijn de bewoners huurders in de zin van de wet? Zijn ze individueel ook aansprakelijk voor riool- en reinigingsrechten?  Wordt de gemeente eigenaar van de infrastructuur, Wegen, riolering en elektrisch ?

Is de huidige vorm van arbeidsmigratie blijvend? Of is dit over pakweg 10 jaar weer over? En wat dan ? De huisjes zijn vrij simpel gebouwd en beslist niet geschikt voor “normale “bewoning.

U merkt aan mijn opmerkingen wel dat ik er niets voor zou voelen om de huidige illegale situatie te legaliseren om een mislukt investeringsproject uit het slop te halen. Daar komt bij dat de gemeente en zeker de kern Hoeven zich als toeristische trekpleister wil profileren. Daar past een huisvestingsproject voor enkele honderden arbeidsmigranten precies tussen Grote recreatievoorzieningen als Molencate en camping De Haspel niet bij naar mijn mening.

Ik wens jullie bij je afwegingen ter besluitvorming in de Raad veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet.

Op initiatief van de CDA fractie heeft een meerderheid van de Halderbergse gemeenteraad een brief gestuurd naar Provinciale staten Brabant, waarin aandacht gevraagd wordt voor de toekomstige aanpak groot onderhoud aan de N640.

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Postbus  90151

5200 MC  ’s Hertogenbosch

Onderwerp: aanpak groot onderhoud N640                Oudenbosch, 25 april 2019

Geacht college,

Op 28 februari jl. heeft een drukbezochte beeldvormende vergadering plaatsgevonden in het gemeentehuis van Halderberge. Zo’n 100- tal omwonenden gaven tijdens die avond aan, dat zij niet te spreken waren over de huidige planvorming omtrent de aanpak van het groot onderhoud van de N640. Tijdens de presentatie bleek dat er nog vele vragen zijn over onder andere de uitgangspunten welke u hanteert en het nog te volgen proces.         In deze brief leest u de onderwerpen, die voor ons onduidelijk zijn en/of niet gewenst. Wij willen graag snel van u antwoord op onze vragen en suggesties.

Positieve voorstellen

Meerdere malen zijn er tussen u en de ingestelde klankbordgroep overleggen en ideeën uitgewisseld. Tijdens de avond van 28 februari is na uw presentatie door velen positief gereageerd op de suggesties, die door u gedaan zijn omtrent maatregelen voor veiligheid en oversteekbaarheid van met name de Halderbergselaan in de kern Hoeven. U gaf ook aan, dat over het algemeen de huidige structuur van de monumentale bomenrijen behouden blijft.          Zonder meer positief!

Maximumsnelheid buiten de bebouwde kom

Op het gedeelte tussen de bebouwde kom van Hoeven en de aansluiting op de Oudenbossche Koepelbaan (St. Bernardusstraat) geldt op dit moment een maximumsnelheid van 80 km per uur. U wilt deze snelheid handhaven en het profiel inrichten volgens het “Duurzaam Veilig” principe. Het voorkomen van ongelukken is daarbij leidend. Natuurlijk delen wij met u dat streven,maar we zijn het niet eens met uw uitgangspunt.  Het verruimen van het profiel  door de rijbaan te optimaliseren zien wij niet als de oplossing voor het verbeteren van de veiligheid dan wel oversteekbaarheid. Sterker nog: wij verwachten een toename in het overschrijden van de maximumsnelheid. Wij stellen daarom voor de snelheid op het hierboven vernoemde weggedeelte terug te brengen naar 60 km per uur en de inrichting van de weg daarop aan te passen.       Hierdoor wordt de veiligheid en oversteekbaarheid duidelijk bevorderd.

Verruimen bebouwde kom

Tijdens uw presentatie kwam u zelf met de suggestie om de bebouwde komgrens op de St. Bernardusstraat in de kern Hoeven zo’n 300 meter in westelijke richting (Oudenbosch) te verplaatsen. Dat vinden wij een goed idee, omdat daarmee de snelheid komend vanuit Hoeven meteen na de rotonde getemperd wordt. In direct verband daarmee stellen wij voor dit ook te doen in oostelijke richting( Etten-Leur) nabij de Sprangweg in de kern Hoeven.

Rotonde Gors- Oude Antwerpse Postbaan

In eerdere overleggen is vanuit de provincie de idee geopperd om op de kruising Oude Antwerpse Postbaan- Gors een rotonde aan te leggen.             Later is die suggestie door u teruggetrokken. Nu wordt slechts een geleider aangebracht en de oversteekbaarheid wat aangepast. Zijn er verkeerskundige redenen om de aanleg van een rotonde niet meer verder te onderzoeken?                                      Bedenk daarbij, dat de aansluitende Oude Antwerpse Postbaan de toegangsweg is voor het vele recreatieverkeer zonder daarbij eerst door de kern Hoeven te rijden.

Sprangweg

Tijdens de presentatie van 28 februari werd enigszins snel voorbij gegaan aan de Sprangweg. Dit deel is zonder meer een belangrijk stuk te noemen.             De N640 is hier op zijn smalst en verdient in onze ogen extra aandacht.            In uw presentatie werd een voorbeeld gegeven met een hele brede weg.             Graag zouden wij een projectie ontvangen waarop de werkelijkheid goed te zien is.(Zie slide 27 van uw presentatie) Daarnaast is het niet helder hoe de bushalte aan de Sprangweg vorm gaat krijgen. Ook is onduidelijk of er rekening is gehouden met de geplande aanpassingen van de St. Janstraat.

 Vrachtverkeer Vosdonk

Het mag duidelijk zijn dat het vrachtverkeer een grote ergernis is van aan- en omwonenden van de N640. Met de komst van o.a. een groot distributiecentrum ter hoogte van de Oude Kerkstraat in Etten-Leur voorzien wij een groei van het aantal vrachtbewegingen over de N640. Gezien de ontwikkelingen verzoeken wij u met klem de situatie nogmaals te bekijken. Kunt u aangeven of er plannen zijn om de kruising Oude Kerkstraat  / N640 anders in te richten zodat het vrachtverkeer haar route richting de A58 kiest?

Proces tot nu toe en verder

U heeft zelf aangegeven, dat de communicatie tot nu toe geen schoonheidsprijs verdient. Volgens onze informatie staat nu nog een overleg met de klankbordgroep gepland en daarna komt u met de definitieve planstudie. Uiteraard wachten wij die studie af alvorens onze mening daarover te geven. Wij zouden wel graag op vorenstaande vragen snel antwoord willen hebben  en stellen het zeer op prijs als u ons van de komende ontwikkelingen nauwgezet op de hoogte houdt met als oogmerk om eventuele knelpunten in een vroeg stadium te kunnen signaleren en (met u) te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Een meerderheid van de Halderbergse gemeenteraad, die sympathiek staat tegenover deze brief.

Fracties van:

CDA Halderberge

Progressief Halderberge

Voor De Gemeenschap

VVD Halderberge

Tijdens de Commissievergadering Beheer en Ontwikkeling dd 23-01-2019 is door het CDA Raadslid Dhr. Ruud Beerendonk met kritische en bezorgde blik een zienswijze verwoord inzake de ontwikkelingen voor implementatie van de omgevingswet “ In beweging met de omgeving ” in de Gemeente Halderberge.

Voorzitter, we behandelen vanavond de grootste wettelijke verandering In Nederland. Een groot aantal wetten worden samengevoegd tot een wet, de omgevingswet. Zoals het er nu voor staat, gaat de wet in op 1 januari 2021. Dat lijkt ver weg, maar dat is zeker niet het geval, het is een zeer ambitieuze planning. Omgevingsvergunningen die daarna worden aangevraagd moeten binnen 4 weken worden afgehandeld. Tevens moet ook het digitaal stelsel omgevingswet volledig op orde zijn. Een grote klus. Daarna moet in 2028 het omgevingsplan zijn vastgesteld. Terugblikkend naar de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied, wat heel veel tijd heeft gekost, is het geen zaak van sprint, looppas, wandel en slenter.
Maar een sprint tot het eind.

Wat we ons afvragen is wat voor stappen er gezet zijn in de periode van 1 maart 2017 tot nu. Op 1 maart 2017 hebben we het implementatieplan Omgevingswet voor de De6 vastgesteld (dat overigens veel lijkt op dit plan). In juni 2018 het koersdocument implementatie omgevingswet gemeente Halderberge en nu ligt het implementatieplan Omgevingswet “In beweging met de omgeving” voor ons. Het wordt inderdaad de hoogste tijd dat we in beweging komen. Wij vragen ons dan ook af, wat er de afgelopen twee jaar is gedaan? Er zijn in den landen gemeenten die de omgevingsvisie al hebben vastgesteld.

Als CDA vragen we ons ook af, waarom de gemeenten van de D6 hebben besloten ieder voor zich een eigen omgevingsvisie op te stellen. In het koersdocument wordt gesproken over een werkgroep D6 op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat gaat deze werkgroep voor ons betekenen en wie participeren daarin? Dat zouden we graag van de wethouder willen horen.

Er zijn naar de mening van het CDA heel veel onderwerpen/problemen/uitdagingen die we juist als regio moeten oppakken en niet alleen als Gemeente Halderberge. Alleen zijn we daar te kwetsbaar voor en zal door de Provincie ook kritisch worden beoordeeld met alle gevolgen van dien.

Om een aantal onderwerpen op te noemen:

  1. Huisvesting arbeidsmigranten. We hebben het gevoel dat dit onderwerp steeds vooruit geschoven wordt. De provincie dringt er op aan om dit met elkaar op te pakken. College hoe gaan we dit doen?
  2. Energietransitie: Daar zullen we met de regio naar moeten kijken. Gaan we als Halderberge zonneweiden aanleggen? Of laten we dat ons overkomen. Op de grens van onze gemeente wordt nu een grote zonneweide aangelegd. Hebben we daar iets van mogen vinden?
  3. Woningbouwprogramma: Gaan we dat gezamenlijk oppakken of ieder voor zich. Gezien het verleden lijkt het ons verstandig dat gezamenlijk op te pakken.
  4. Ontwikkeling agrarische sector. Teeltondersteundende voorzieningen glastuinbouw. Het moet toch afgelopen zijn, dat ondernemers in Etten-Leur en Zundert met andere regels te maken hebben dan in Halderberge. Het is nu de tijd om dit op te lossen.
  5. Ondermijnende criminaliteit. Daarvoor kun je jezelf afvragen of dat daarvoor alleen voor de D6 gemeenten een visie moet worden opgesteld, of nog breder. Waarom in Rucphen aan de slag om alle gebouwen in het buitengebied te controleren en bij ons niet?

In het implementatieplan lezen we over dit soort onderwerpen niets. Graag horen we van de wethouder hoe het college dit denkt aan te pakken.

Wat we wel lezen in het implementatieplan is dat we niet weten hoe de route exact gaat verlopen. Middels loslaten, experimenteren, leren en bijstellen moeten we er uiteindelijk komen. Veel woorden, minder daden, dit baart ons zorgen. De tijd van experimenteren, burgerparticipatie enz is kort.

Het lijkt alsof we continue moeten bijstellen, maar de focus ligt op 1 januari 2021. Dit is een korte periode waarin er veel moet gebeuren. Wat we de komende jaren exact gaan doen is voor ons niet helder en brengt naar onze mening grote risico’s met zich mee. Na 1 januari 2021 gaat de nieuwe omgevingswet in en zullen we hieraan invulling moeten geven. Zijn we hier niet klaar voor, kan dit leiden tot vervelende kostbare juridische consequenties. Voor de inwoners van onze gemeente kan dat betekenen dat er geen vergunningen kunnen worden verstrekt. Ziet het college dit ook als een risico?

Wat voor ons niet helder is, is de periode na 1 januari 2021. Hoe wordt omgegaan met de huidige bestemmingsplannen. Blijven die gewoon doorlopen en moeten die voor 2028 zijn opgenomen in het op te stellen omgevingsplan? Daarnaast hebben we een aantal beleidsstukken vastgesteld. Op welke wijze kunnen we die opnemen in het omgevingsplan. Dan denken we o.a. aan Mobiliteitsplan, landschapsbeleidsplan, Sociaal Domein, Groenbeleidsplan enz.

In de eerste helft van 2019 wordt een communicatiestrategie en communicatieplan opgesteld. De vraag die bij ons opkomt: krijgen we die nog te zien als raad, zodat we er nog iets van kunnen vinden. We hopen dat dit plan uiterlijk maart gereed is, dit om de snelheid er in te houden.

Ruud Beerendonk CDA Fractielid Gemeente Halderberge.