Blog Oudenbosch

Inwoners van Oudenbosch in contact met !
 

                                                                                                                                     

                                                                                               
          Fractievoorzitter

    S.P.H.M. ( Simone ) Dirven-van Aalst                                                     J.CM. ( Jan ) Paantjens

Adres: Kaaistraat 11                                                                                             Adres: Dorpsstraat 70
Postcode: 4731 LW                                                                                               Postcode: 4751 AM
Woonplaats: Oudenbosch                                                                                Woonplaats: Oud Gastel
Mobiel: 06-46355744                                                                                         Telefoonnummer: 0165-514063

Emailadres: s.dirven@halderberge.nl                                                         Emailadres: j.paantjens@halderberge.n

Overzicht Oudenbosch 2018
Overzicht Oudenbosch 2019

Wij en het Forum                                                                                                                                           Oudenbosch 04-05-2020

CDA Brabant gaat samen werken met Forum voor Democratie in GS van Noord-Brabant.

Ondanks een interne weerstand en met een belabberd opgestelde vragenlijst (een peiling: in de trant van ‘moeten we mee doen als …’) aan de leden vindt Ankie de Hoon en de haren het gerechtvaardigd om met de club van Thierry Baudet in zee te gaan. Een flinke ruk naar rechts voor onze partij. Boosheid en teleurstelling bij velen van ons en een aantal leden zegden hun lidmaatschap op.

Fractievoorzitter Forum voor Democratie Brabant Eric de Bie reageert in BNdeStem: ’Er zit emotie bij de CDA-achterban. Mijn indruk is dat het uiteindelijk om een kleine groep gaat, die veel lawaai maakt’.
Baudet heeft ronduit een hekel aan christendemocraten en stelt dat het CDA een onderdeel is van de ‘cultureel-marxistische, linkse mainstream die min of meer hetzelfde wil: de vernietiging van Nederland.’

Sommigen zeggen Den Haag is Den Haag en Brabant is Brabant en er is voor het CDA geen alternatief. We geven ze het voordeel van de twijfel. Dat snapt ik, maar met de uitspraken van De Bie en Baudet voel ik me zeer onaangenaam aangesproken . Ik hoop dat de CDA Statenfractie onze waarden en normen bewaakt. En wanneer deze met voeten worden getreden ze het lef hebben om de coalitie weer op te blazen.

Simone Dirven
Fractievoorzitter CDA Halderberge

 

Nieuws van de Fractie !
Eind vorig jaar heeft de fractie aangekondigd de fractieondersteuning anders te gaan inrichten.
Op woensdag 22 januari a.s. is er een gecombineerde commissievergadering voor B&O en SM&V. Op de agenda voor deze vergadering staan twee agendapunten:

–              Duurzaam meerjarenonderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen
–              Raamwerk centrum-oost Hoeven en de ontwikkelinglocaties voorzien van grondexploitaties

We hebben afgesproken dat in de week voor de commissievergaderingen er bijeenkomsten zijn met een steunfractie.
Gezien de zeer beperkte agenda is het volgens de fractie nu niet noodzakelijk om een steunfractie te vragen bij ons aan tafel te schuiven. Maar wie vragen, opmerkingen en suggesties bij de twee boven genoemde agendapunten heeft kan deze natuurlijk altijd aan de fractie voorleggen.

Wij zijn bereikbaar op onze mobiele nummers en via de mail.

Frank Rockx  gsm     06 44451077
e-mail  f.rockx@halderberge.nl

Jan Paantjens gsm     0165 514063
e-mail  j.paantjens@halderberge.nl

Simone Dirven gsm.    06 46355744
e-mail  s.dirven@halderberge.nl

Veel vragen religieus erfgoed !

Voor meer geld minder ruimte, minder kwaliteit. En de musea krijgen hun zin, ieder een eigen ruimte.
Door deze houding van de musea komt van de beoogde integraliteit in het Cultuurcluster niets terecht.

Dat was mijn reactie op het voorstel van wethouder Mollen om 900.000euro krediet meer te vragen, bovenop de 1 miljoen die de gemeenteraad in april 2017 al had geaccordeerd, voor de vorming van het cultuurcluster in de Mariabouw van St. Louis. Het voorstel van de wethouder bleef het vragen oproepen tot laat in de avond.

De stevige discussie duurde zolang dat het agendapunt Vitaal Buitengebied niet meer is behandeld. De vergadering wordt maandag aanstaande voortgezet. Door de stijgende bouwkosten en de slechte staat van de Mariabouw ziet het college zich gedwongen om extra geld te vragen voor het project.  Het cultuurcluster afblazen is geen optie. Voor het herstel van de Mariabouw en de restauratie van de kapel van St. Louis heeft de provincie een substantiële subsidie toegekend. Dit onder de voorwaarde dat er een integraal programma wordt opgezet voor het hergebruik van  de monumentale gebouwen.

Nu is de Mariabouw van de woningbouwcoöperatie Woonkwartier en door slecht rentmeesterschap is het monumentale pand flink gehavend. Ik heb de wethouder op het spoor gezet van de Erfgoedwet. Daarin is een artikel opgenomen dat eigenaren van rijksmonumenten een onderhoudsplicht hebben. Ze moeten er alles aan doen om het monument in stand te houden. Hiermee heeft de wethouder volgens mij een troef in handen om een deel van de extra kosten voor de opknapbeurt bij de eigenaar, Woonkwartier, te leggen. Hij zegde toe dit mee te nemen.

Een cultuurcluster dus waarin de musea (het Zouaven- en Natuur-Historisch museum), de KBO, de Heemkunde Kring br. Christofoor, Sine en  Fidei et Arti samen reuring gaan geven in dit bijzonder stukje Oudenbosch.
De KBO eiste voor de verhuizing naar het cluster een eigen ruimte en een eigen bar zodat er tegen een lage prijs koffie geschonken kan worden.  Het Zouaven Museum vreest voor de kwaliteit van de collectie en eiste een eigen afdeling.
Zo ook het Natuur-historisch museum.  Voor Fidei et Arti is dit een breekpunt. Als er meerdere locaties in het cluster komen waar drank geschonken wordt dan is dit voor Fidei et Arti een reden om niet naar het cluster te verhuizen.
Dan is er volgen de penningmeester geen rendabele exploitatie mogelijk.

Het college is aan zet en moet voor de raadsvergadering van donderdag 18 april uit deze impasse te komen en om antwoorden te geven op de vele vragen die zijn gesteld.

Simone Dirven – van Aalst
Raadslid namens CDA Halderberge

De CDA Fractie heeft enige kritische Art.38 vragen aan het college van B&W gesteld, m.b.t aandacht en zorg omtrent beheer van monumentale bomen in o.a de omgeving van het Tivoliplansoen  en ! de aanleg van een verkeersvoorziening t.h.v het Basiliekplein – Jezuïetenplein.  Dit i.v.m de veelal onveilige oversteek van de vele wandelende toeristen en inwoners die daar ter plaatse willen oversteken van/naar het Basiliekplein – Jezuïetenplein.

Art.38 vraag m.b.t beheer monumentale bomen en aanwezigheid van Uilen in de omgeving van het Tivoliplansoen.

Art.38 vraag ( Regenboog ) Zebrapad t.h.v Basiliek-Jezuietenplein Oudenbosch

Antw. Art.38 vraag College B&W ( Regenboog ) Zebrapad

Op initiatief van de CDA fractie heeft een meerderheid van de Halderbergse gemeenteraad een brief gestuurd naar Provinciale staten Brabant, waarin aandacht gevraagd wordt voor de toekomstige aanpak groot onderhoud aan de N640.

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Postbus  90151

5200 MC  ’s Hertogenbosch

Onderwerp: aanpak groot onderhoud N640                Oudenbosch, 25 april 2019

Geacht college,

Op 28 februari jl. heeft een drukbezochte beeldvormende vergadering plaatsgevonden in het gemeentehuis van Halderberge. Zo’n 100- tal omwonenden gaven tijdens die avond aan, dat zij niet te spreken waren over de huidige planvorming omtrent de aanpak van het groot onderhoud van de N640. Tijdens de presentatie bleek dat er nog vele vragen zijn over onder andere de uitgangspunten welke u hanteert en het nog te volgen proces.         In deze brief leest u de onderwerpen, die voor ons onduidelijk zijn en/of niet gewenst. Wij willen graag snel van u antwoord op onze vragen en suggesties.

Positieve voorstellen

Meerdere malen zijn er tussen u en de ingestelde klankbordgroep overleggen en ideeën uitgewisseld. Tijdens de avond van 28 februari is na uw presentatie door velen positief gereageerd op de suggesties, die door u gedaan zijn omtrent maatregelen voor veiligheid en oversteekbaarheid van met name de Halderbergselaan in de kern Hoeven. U gaf ook aan, dat over het algemeen de huidige structuur van de monumentale bomenrijen behouden blijft.          Zonder meer positief!

Maximumsnelheid buiten de bebouwde kom

Op het gedeelte tussen de bebouwde kom van Hoeven en de aansluiting op de Oudenbossche Koepelbaan (St. Bernardusstraat) geldt op dit moment een maximumsnelheid van 80 km per uur. U wilt deze snelheid handhaven en het profiel inrichten volgens het “Duurzaam Veilig” principe. Het voorkomen van ongelukken is daarbij leidend. Natuurlijk delen wij met u dat streven,maar we zijn het niet eens met uw uitgangspunt.  Het verruimen van het profiel  door de rijbaan te optimaliseren zien wij niet als de oplossing voor het verbeteren van de veiligheid dan wel oversteekbaarheid. Sterker nog: wij verwachten een toename in het overschrijden van de maximumsnelheid. Wij stellen daarom voor de snelheid op het hierboven vernoemde weggedeelte terug te brengen naar 60 km per uur en de inrichting van de weg daarop aan te passen.       Hierdoor wordt de veiligheid en oversteekbaarheid duidelijk bevorderd.

Verruimen bebouwde kom

Tijdens uw presentatie kwam u zelf met de suggestie om de bebouwde komgrens op de St. Bernardusstraat in de kern Hoeven zo’n 300 meter in westelijke richting (Oudenbosch) te verplaatsen. Dat vinden wij een goed idee, omdat daarmee de snelheid komend vanuit Hoeven meteen na de rotonde getemperd wordt. In direct verband daarmee stellen wij voor dit ook te doen in oostelijke richting( Etten-Leur) nabij de Sprangweg in de kern Hoeven.

Rotonde Gors- Oude Antwerpse Postbaan

In eerdere overleggen is vanuit de provincie de idee geopperd om op de kruising Oude Antwerpse Postbaan- Gors een rotonde aan te leggen.             Later is die suggestie door u teruggetrokken. Nu wordt slechts een geleider aangebracht en de oversteekbaarheid wat aangepast. Zijn er verkeerskundige redenen om de aanleg van een rotonde niet meer verder te onderzoeken?                                      Bedenk daarbij, dat de aansluitende Oude Antwerpse Postbaan de toegangsweg is voor het vele recreatieverkeer zonder daarbij eerst door de kern Hoeven te rijden.

Sprangweg

Tijdens de presentatie van 28 februari werd enigszins snel voorbij gegaan aan de Sprangweg. Dit deel is zonder meer een belangrijk stuk te noemen.             De N640 is hier op zijn smalst en verdient in onze ogen extra aandacht.            In uw presentatie werd een voorbeeld gegeven met een hele brede weg.             Graag zouden wij een projectie ontvangen waarop de werkelijkheid goed te zien is.(Zie slide 27 van uw presentatie) Daarnaast is het niet helder hoe de bushalte aan de Sprangweg vorm gaat krijgen. Ook is onduidelijk of er rekening is gehouden met de geplande aanpassingen van de St. Janstraat.

 Vrachtverkeer Vosdonk

Het mag duidelijk zijn dat het vrachtverkeer een grote ergernis is van aan- en omwonenden van de N640. Met de komst van o.a. een groot distributiecentrum ter hoogte van de Oude Kerkstraat in Etten-Leur voorzien wij een groei van het aantal vrachtbewegingen over de N640. Gezien de ontwikkelingen verzoeken wij u met klem de situatie nogmaals te bekijken. Kunt u aangeven of er plannen zijn om de kruising Oude Kerkstraat  / N640 anders in te richten zodat het vrachtverkeer haar route richting de A58 kiest?

Proces tot nu toe en verder

U heeft zelf aangegeven, dat de communicatie tot nu toe geen schoonheidsprijs verdient. Volgens onze informatie staat nu nog een overleg met de klankbordgroep gepland en daarna komt u met de definitieve planstudie. Uiteraard wachten wij die studie af alvorens onze mening daarover te geven. Wij zouden wel graag op vorenstaande vragen snel antwoord willen hebben  en stellen het zeer op prijs als u ons van de komende ontwikkelingen nauwgezet op de hoogte houdt met als oogmerk om eventuele knelpunten in een vroeg stadium te kunnen signaleren en (met u) te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Een meerderheid van de Halderbergse gemeenteraad, die sympathiek staat tegenover deze brief.

Fracties van:

CDA Halderberge

Progressief Halderberge

Voor De Gemeenschap

VVD Halderberge

Actiekaart winkelcentrum Oudenbosch

Gemeente ondernemers en vastgoed trekken ten strijde tegen hoge leegstand winkelgebied Oudenbosch
Met deze zin kopte BNde Stem enige tijd terug een artikel in de krant,

Het klinkt alsof we in een ‘oorlogsgebied’ zitten.
Voorzitter,

Dit is een straffe term, maar soms voel het ook zo als ik als boodschappen doende inwoner door het gebied loop.
Veel lege winkels, ‘dode gevels’, verpaupering, en je moet verrekte goed opletten, want je voor het weet  wordt je door fietsers of automobilisten raak gereden.  Dan let je daar op en vervolgens breek je bijna je nek over ongelijk en los liggende tegels of kun je nergens meer langs omdat er een vrachtwagen de boel blokkeerd.

Dat we voor een grote opgave staan om het winkelcentrum vitaal te maken is zichtbaar, maar de cijfers uit een onderzoek maken het nog duidelijker. In vergelijkbare gemeente is de gemiddelde leegstand in de detailhandel 12% .
In Oudenbosch dit cijfer omgedraaid, 21%.

12000m2 winkeloppervlak, weinig horeca, veel leisure door cultuuraanbod en strategische plekken als De Wagenhoek (een historische vergissing) en de commerciele plint aan het Jezuietenplein staan leeg.
Kortom, we moeten het winkeloppervlak gaan saneren, bestemmingen flexibel maken, de boel oppoetsen en levendiger maken in een compacter winkelcentrum.

En dat gaan we samen doen. De ondernemers, de onroerend goed eigenaren en de gemeente.  Met de actiekaart als  kompas in de hand samen komen van ambitie naar concrete acties om het doel te bereiken.

Mooier kan het niet zijn wethouder en de CDA fractie is meer dan gecharmeerd van uw plan en het onderliggend proces.
Maar wat we missen is de inbreng van de gewone bewoners van het gebied. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u deze groep over het hoofd heeft gezien.  CDA Halderberge wil weten waar en hoe deze bewoners in het proces worden betrokken.
En hoe gaat de wethouder om met hun wensen die mogelijk conflicteren met die van de winkeliers.

En aan de raad hoe gaan wij daarmee om?
Van ambitie naar acties en dat zijn er nogal wat.

Distributie planologisch onderzoek, keukentafel gesprekken, pandenbank, toekomst perspectief leegstaande panden, bijdrage aan maken plan herontwikkeling leegstaande panden, stimuleren opknappen panden en gevels en daar geld voor beschikbaar stellen, extra kaders in de omgevingsvisie,  enz enz.

Over de twee laatste punten maakt het CDA zich zorgen.

  1. geld beschikbaar stellen voor stimuleren opknap en voor plan herontwikkeling
    Ja natuurlijk, de gemeente moet voorwaardenscheppend en stimulerend zijn de katalysator. Maar het kan niet zo zijn dat de ‘grote jongens’ hiervoor ook in aanmerking komen. U spreekt van winkeliers die financieel net met de lippen boven water staan. Het CDA gaat ervan uit dat de stimulering voor deze groep is bedoeld. En wat vinden de andere fractie daarvan?
  1. als! we visie hebben mist het CDA deze in de kaart.

Gaan we voor ‘meer van het zelfde’ en onderscheiden we ons niet van anderen, en denken de stakeholders ook zo?
Het college moet een idee, visie bij hebben of laat ze deze in een vrije val over aan de ondernemers?

Voorzitter,

Het CDA vindt het een geweldige actie, laat dat duidelijk zijn. Trouwens, als we hier tegen zouden zijn dan zal ik mijn boodschappen elders moeten doen vrees ik !!

Praat niet te lang aan al die keukentafels. Inmiddels weten we dat burgerparticipatie extra investeringen vraagt en dat brengt mij bij de volgende vraag:

wat is de inbreng van stakeholders? Dragen zij, naast wat gevraagd wordt aan de OKH en EKH ook financieel bij aan de uitvoering?

En pluk snel laaghangend fruit!
Laat lokale kunstenaars ‘lelijke’ gevels verfraaien.
Help mee aan het uitzicht en historische gebouwen en mooie gevels.
Zet xxxl plantenbakken aan de doorgaande route en op pleintjes (Princehage).
Laat schooljeugd in samenwerking met eigenaren lege winkels vullen, maak er een wedstrijdje van.

En wijs een dorpsdichter aan om het verhaal van Oudenbosch te vertellen. Ik weet er wel een.

Simone Dirven
Fractie CDA Halderberge

 

Tijdens de Commissievergadering Beheer en Ontwikkeling dd 23-01-2019 is door het CDA Raadslid Dhr. Ruud Beerendonk met kritische en bezorgde blik een zienswijze verwoord inzake de ontwikkelingen voor implementatie van de omgevingswet “ In beweging met de omgeving ” in de Gemeente Halderberge.

Voorzitter, we behandelen vanavond de grootste wettelijke verandering In Nederland. Een groot aantal wetten worden samengevoegd tot een wet, de omgevingswet. Zoals het er nu voor staat, gaat de wet in op 1 januari 2021. Dat lijkt ver weg, maar dat is zeker niet het geval, het is een zeer ambitieuze planning. Omgevingsvergunningen die daarna worden aangevraagd moeten binnen 4 weken worden afgehandeld. Tevens moet ook het digitaal stelsel omgevingswet volledig op orde zijn. Een grote klus. Daarna moet in 2028 het omgevingsplan zijn vastgesteld. Terugblikkend naar de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied, wat heel veel tijd heeft gekost, is het geen zaak van sprint, looppas, wandel en slenter.
Maar een sprint tot het eind.

Wat we ons afvragen is wat voor stappen er gezet zijn in de periode van 1 maart 2017 tot nu. Op 1 maart 2017 hebben we het implementatieplan Omgevingswet voor de De6 vastgesteld (dat overigens veel lijkt op dit plan). In juni 2018 het koersdocument implementatie omgevingswet gemeente Halderberge en nu ligt het implementatieplan Omgevingswet “In beweging met de omgeving” voor ons. Het wordt inderdaad de hoogste tijd dat we in beweging komen. Wij vragen ons dan ook af, wat er de afgelopen twee jaar is gedaan? Er zijn in den landen gemeenten die de omgevingsvisie al hebben vastgesteld.

Als CDA vragen we ons ook af, waarom de gemeenten van de D6 hebben besloten ieder voor zich een eigen omgevingsvisie op te stellen. In het koersdocument wordt gesproken over een werkgroep D6 op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat gaat deze werkgroep voor ons betekenen en wie participeren daarin? Dat zouden we graag van de wethouder willen horen.

Er zijn naar de mening van het CDA heel veel onderwerpen/problemen/uitdagingen die we juist als regio moeten oppakken en niet alleen als Gemeente Halderberge. Alleen zijn we daar te kwetsbaar voor en zal door de Provincie ook kritisch worden beoordeeld met alle gevolgen van dien.

Om een aantal onderwerpen op te noemen:

  1. Huisvesting arbeidsmigranten. We hebben het gevoel dat dit onderwerp steeds vooruit geschoven wordt. De provincie dringt er op aan om dit met elkaar op te pakken. College hoe gaan we dit doen?
  2. Energietransitie: Daar zullen we met de regio naar moeten kijken. Gaan we als Halderberge zonneweiden aanleggen? Of laten we dat ons overkomen. Op de grens van onze gemeente wordt nu een grote zonneweide aangelegd. Hebben we daar iets van mogen vinden?
  3. Woningbouwprogramma: Gaan we dat gezamenlijk oppakken of ieder voor zich. Gezien het verleden lijkt het ons verstandig dat gezamenlijk op te pakken.
  4. Ontwikkeling agrarische sector. Teeltondersteundende voorzieningen glastuinbouw. Het moet toch afgelopen zijn, dat ondernemers in Etten-Leur en Zundert met andere regels te maken hebben dan in Halderberge. Het is nu de tijd om dit op te lossen.
  5. Ondermijnende criminaliteit. Daarvoor kun je jezelf afvragen of dat daarvoor alleen voor de D6 gemeenten een visie moet worden opgesteld, of nog breder. Waarom in Rucphen aan de slag om alle gebouwen in het buitengebied te controleren en bij ons niet?

In het implementatieplan lezen we over dit soort onderwerpen niets. Graag horen we van de wethouder hoe het college dit denkt aan te pakken.

Wat we wel lezen in het implementatieplan is dat we niet weten hoe de route exact gaat verlopen. Middels loslaten, experimenteren, leren en bijstellen moeten we er uiteindelijk komen. Veel woorden, minder daden, dit baart ons zorgen. De tijd van experimenteren, burgerparticipatie enz is kort.

Het lijkt alsof we continue moeten bijstellen, maar de focus ligt op 1 januari 2021. Dit is een korte periode waarin er veel moet gebeuren. Wat we de komende jaren exact gaan doen is voor ons niet helder en brengt naar onze mening grote risico’s met zich mee. Na 1 januari 2021 gaat de nieuwe omgevingswet in en zullen we hieraan invulling moeten geven. Zijn we hier niet klaar voor, kan dit leiden tot vervelende kostbare juridische consequenties. Voor de inwoners van onze gemeente kan dat betekenen dat er geen vergunningen kunnen worden verstrekt. Ziet het college dit ook als een risico?

Wat voor ons niet helder is, is de periode na 1 januari 2021. Hoe wordt omgegaan met de huidige bestemmingsplannen. Blijven die gewoon doorlopen en moeten die voor 2028 zijn opgenomen in het op te stellen omgevingsplan? Daarnaast hebben we een aantal beleidsstukken vastgesteld. Op welke wijze kunnen we die opnemen in het omgevingsplan. Dan denken we o.a. aan Mobiliteitsplan, landschapsbeleidsplan, Sociaal Domein, Groenbeleidsplan enz.

In de eerste helft van 2019 wordt een communicatiestrategie en communicatieplan opgesteld. De vraag die bij ons opkomt: krijgen we die nog te zien als raad, zodat we er nog iets van kunnen vinden. We hopen dat dit plan uiterlijk maart gereed is, dit om de snelheid er in te houden.

Ruud Beerendonk CDA Fractielid Gemeente Halderberge.